2019-2020. õppeaasta üldtööplaan dokumendina: DOC Üldtööplaan

SISSEJUHATUS

Kuusalu Keskkooli üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes arengukavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaanis konkretiseeritakse igas alalõigus kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, sihtgrupid, vastutajad ja tähtajad.

ÜLDEESMÄRGID

Õppetöö

 • Põhikooli lõpueksamite ja gümnaasiumi riigieksamite keskmine hinne on võrdne vähemalt vabariigi keskmise tulemusega
 • Erinevates rahvusvahelistes projektides osalemine
 • Õpilaste digipädevuse arendamine ainetundide kaudu
 • Eesmärgistamise oskuse õpetamine õpilastele (selle tulemusena on õpilased edukamad järgmisel haridustasemel)

Töö hariduslike erivajadustega õpilastega

 • Töö andekate õpilastega (aineringid, tasemerühmad, individuaalne õpe)
 • Õpiabi saavate õpilaste edasijõudmine kõikides õppeainetes on vähemalt rahuldav

Kasvatustöö – märkamine, hoolimine, tänulikkus

 • Tervislike eluviiside järgimine
 • Liikuma kutsuva kooli põhimõtete järgimine
 • KiVa programmi põhimõtete järgimine
 • Tegutsemine kooli põhiväärtuste vaimus
 • Viisaka, teist inimest austava käitumise kasvatamine