Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

Kuusalu valla hariduspreemia määramise eesmärgiks on esile tõsta ja tunnustada haridustöötajate tegevust, selgitada tehtud töö tulemuste põhjal välja Kuusalu valla koolituspiirkonna koolide, koolieelsete lasteasutuste, kunstikooli parim haridustöötaja, kes on töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi, pälvinud lugupidamise nii kolleegide, õpilaste kui ka lastevanemate seas. Kuusalu valla hariduspreemia on “Aasta haridustöötaja”, mis antakse füüsilisele isikule. Hariduspreemia määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud, isikute ühendused ja asutused.
Kõik esitatud kandidaadid saavad tunnustatud 5. oktoobril Joaveski rahvamajas toimuval õpetajate päeva ühisel tähistamisel. Valla hariduspreemia saaja (tänukiri, lilled ja preemia 320 eurot) valitakse välja vallavalitsuse komisjoni poolt 15. detsembriks ja antakse üle jaanuari algul toimuval Kuusalu valla tänupeol.
Kehtiv kord ja taotlusvorm on leitavad siit https://www.riigiteataja.ee/akt/410052014032?leiaKehtiv