2017-2018 õppeaasta viimane õppenõukogu koosolek toimub teisipäeval, 28. augustil algusega kell 9.00.
Päevakord:
1. Noored Kooli koolitusprogramm õpetajatele, kes soovivad arendada oma oskusi nüüdisaegse õppe rakendamiseks
2. Õppenõukogu otsuste täitmisest
3. Kokkuvõtted täiendavast õppetööst, klassikursuse kordajad
4. 2017/18. õa. õppe- ja kasvatustegevuse analüüs
5. Hinnangu andmine 2017/18. õa. tulemustele
6. Põhieesmärgid 2018/19. õa.
7. Sõnaline hindamine I kooliastmes
8. Rahvusvahelised projektid 2018/19. õa.
9. Muud küsimused