Kooli peauks avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 15.40
Õppetöö algab kell 8.00 ja lõpeb kell 15.30
Klassiruumid avab ja suleb õpetaja
Klassipäeviku võtab ja tagastab õpetaja
Võtme kaotamise puhul informeerib kaotaja majandusjuhatajat
Tagavaravõtmete kasutamisest peab teavitama majandusjuhatajat või direktorit
Õpilased peavad jõudma kooli vähemalt 5 minutit enne esimese tunni algust.
Õppetunni lõpetab õpetaja koolikella märguandel
Vahetunnis on soovitav rahulikult jalutada
Pärast viimase tunni lõppu lähevad lähedal elavad õpilased, kes ei osale huviringides ega järelaitamistundides, koju, ülejäänud pikapäevarühmadesse.
Klassiväline tegevus lõpeb kooli ruumides hiljemalt 20.00
Üritused, mis planeeritakse kooli ruumides õhtuti või puhkepäevadel, tuleb kooli juhtkonnaga kooskõlastada
Igasuguse avarii puhul tuleb informeerida kooli juhtkonda
Võimla riietusruumidesse ei jäeta isikliike asju kauemaks, kui kehalise kasvatuse tunni või treeningu ajaks
Porisel ajal on vahetusjalatsid kohustuslikud
Vahetundide ajal ei viibi õpilased internaadi tubades.

Märkus:
Kooli kodukord on praegu ümbertöötamisel.