Õpilaste vastuvõtukord Kuusalu Keskkooli: vastuvõtukord

Väljavõte vastuvõtukorrast
/ .... /
§ 3.  1. klassi vastuvõtmise kord

(1) Esimesse klassi sisseastujad registreeritakse jooksva aasta 31. maini.

(2) Juhul, kui 1. klassi vabadele kohtadele soovib väljastpoolt teeninduspiirkonda astuda rohkem lapsi, kui on vabu kohti, siis juhindub kool nende vastuvõtmisel avalduste laekumise järjekorrast.

(3) Sisseastuja vastuvõtust keeldumisest korra punkt 3 lõike 2 alusel teavitab kooli sekretär sisseastuja esindajat isiklikult hiljemalt 25. augustiks.

(4) Kooliküpsuse ja lapse lähtetaseme esmane väljaselgitamine toimub koolieelsest lasteasutusest tulnud lapse puhul koolivalmiduse kaardi alusel.

(5) Lapsevanemal on soovi korral võimalus saada eripedagoogi ja/või psühholoogi konsultatsiooni kooliküpsuse teemadel.

(6) Eripedagoogi ja psühholoogi konsultatsioon on soovituslik vanemale koos lapsega juhul kui lapsele on soovitatud lasteaia poolt koolipikendust, kuid lapsevanem soovib lapse siiski kooli panna.

(7) Konsultatsiooni käigus lapsega läbiviidava vestluse ja praktiliste tööde koostamise aluseks võetakse alushariduse raamõppekavas sätestatud nõuded.

(8) Vanemal on õigus viibida lapsega läbiviidava suulise vestluse, praktilise tegevuse ja kõnearengu uuringute juures ning saada selgitusi oma lapse kooliküpsuse lähtetasemest.


/ .... /