Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord

E-KLASSIPÄEVIKU TÄITMISE JUHEND KUUSALU KESKKOOLIS

Juhendi koostamise aluseks on haridus- ja teadusministri  25.08.2010 määrus  nr 52
Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord.

§ 1. E-klassipäeviku sisseseadmine ja selle täitmise üldnõuded
(1) E-klassipäevik on elektrooniline koolidokument, milles peetakse arvestust õppetegevuse ning õpilaste õpitulemuste kohta vastavalt käesolevale juhendile. E-klassipäevikusse märgitakse kogu vajalik õppetegevusega seotud informatsioon.
(2) E-klassipäeviku nõuetekohase täitmise kindlustavad kooli direktor ja tema asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal koostöös infojuhiga.
(3) E-klassipäeviku täitmine on kõikidele õpetajatele kohustuslik.
(4) E-klassipäeviku sissekannet ei kinnitata õpetaja digitaalallkirjaga, kuni vastava võimaluse puudumiseni. E-klassipäevikus on tagatud autentimine.

§ 2. E-klassipäeviku täitmine
(1) Infojuht loob e-klassipäevikus koos õpetajatega kõigi ettenähtud ainete jaoks vastavad leheküljed.
(2) Kui õppegrupiks ei ole üks terve klass, täpsustab direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal õppeaasta alguses õppegrupi koosseisu ning esitab selle nimekirja infojuhile. Kui nimekiri muutub õppeaasta keskel, tuleb sellest infojuhti teavitada.
(3) Õpilase koolist lahkumisel või kooli vastuvõtmisel informeerib sekretär koheselt infojuhti.
(4) Päevikut saab täita jooksva õppeaasta kestel. Pärast õppeaasta lõppu päevik lukustatakse ning siis saab e-klassipäevikus muudatusi teha vaid infojuht.
(5) E-klassipäevikusse märgib õpetaja tunni toimumise kuupäeva ja järjekorranumbri, puudujad (märkega «–»), hilinejad (märkega «+»), hinded, tunni sisu ja antud koduülesande. Paaristunni puhul märgitakse mõlema tunni sisu.
(6) Tunni järjekorranumbriks on reeglina 1-8.
(7) Puudumisi ja hilinemisi ning märkusi ja teateid saab juba sissekantud tunnile ka hiljem lisada.
(8) Sissekanded e-klassipäevikusse tehakse tunni toimumise päeval kella 16-ks.
(9 Individuaalse õppekava alusel õppiv õpilane ja parandus- või koduõppel olev õpilane kantakse e-klassipäeviku õpilaste üldnimekirja. Õpiabirühma tundide kohta avatakse omaette e-klassipäevik.
(10) Täiendava õppetöö korral luuakse eraldi elektrooniline päevikulehekülg.
(11) Klassijuhataja kannab klassiga tehtava töö (sh tunnid, üritused, arenguvestlused, koosolekud) sisse klassijuhataja tunni alla.
(12) Konsultatsioonide jaoks eraldi elektroonilist päevikulehte ei looda. Järelevastamise tulemus fikseeritakse e-klassipäevikus hinde parandusena.
(13) Töölt eemal viibiva õpetaja tunnid kannab sisse asendusõpetaja.

§ 3. Hinnete kandmine E-klassipäevikusse
(1) E-klassipäevikusse kantakse õpilase protsessi- ja arvestuslikud hinded ja kokkuvõtvad hinded; üleminekueksamite, põhikooli lõpueksamite ja gümnaasiumi koolieksamite hinded; täiendava õppetöö ja korduseksamite hinded; käitumise ja põhikoolis ka hoolsuse hinded.
(2) Õppeperioodi lõpus sisestab õpetaja vastavalt hindamisjuhendile perioodihinde.
(3) Õppeaasta lõpus toimuvate koolieksamite ja hindeliste arvestuste hinded kannab õpetaja viimase perioodi päevikulehele selleks ettenähtud veergu.
(4) Hinnete kandmisel e-klassipäevikusse kasutatakse viiepallist hindamissüsteemi vastavalt koolis kehtestatud hindamise korrale.
(5) Kirjalike tööde hinded kantakse e-klassipäevikusse selle kuupäeva lahtrisse, millal töö toimus.
(6) Samale tunnile saab kanda mitu hinnet, eraldades hinded kaldkriipsuga (näiteks 5/4/3).
(7) Kui õpetaja teeb hinde või puudumise sisestamisel vea, tuleb vigane sisestus kustutada ja seejärel sisestada õiged märked.
(8) Kui hinnet on vaja parandada (näiteks on järele vastatud), sisestatakse vana hinde asemele uus hinne. Hinde muutmist jääb päevikusse tähistama tärn (näiteks 4*). Hinde ajalugu säilitatakse ja seda näeb parandatud hindel hiirega klõpsates.
(9) Puudumiste ja hilinemiste kandmisel e-klassipäevikus kasutatakse järgmisi sümboleid: "-" põhjuseta puudumine; "+" hilinemine; „H“ puudumine haiguse tõttu; „V“ vabastatud kehalisest kasvatusest (põhjusega puudumine); „K“ puudumine Kuusalu KK eest (võistlused, olümpiaadid vms); „T“ puudumine taotluse alusel (lapsevanem, aineõpetaja)
Puudumiste e-päevikusse teeb kanded klassijuhataja.
(10) Päevikus avastatud vigadest ja puudustest ning süsteemi häiretest peab õpetaja teavitama õppejuhti.
(11) Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal teostab seiret e-klassipäeviku täitmise üle.