Kolmapäeval, 12. septembril tutvustasid programmi Noored Kooli esindajad meie õpetajatele peatselt algavat koolitust.
Alates 2018/19 õppeaastast on Kuusalu Keskkool Noored Kooli programmi partnerkool. See tähendab, et meie kool ja Noored Kooli SA teevad tihedat koostööd selle nimel, et kujundada õpilaste positiivset hoiakut õppimise suhtes ja selle kaudu toetada süsteemselt kõigi õpilaste ettevalmistamist elukestvaks õppeks. Koostöös katsetatakse ja uuritakse erinevate õppimisviiside ning lahenduste tõhusust õpilaste õpimotivatsiooni ja -edukuse mõjutajana.
2018/19 õppeaastal pakub Noored Kooli meie õpetajatele võimalust osaleda õppijakeskse õppe arenguprogrammis. Programm on disainitud lähtudes nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest ja selle eesmärk on toetada õpetajaid õppijakeskse õppe rakendamisel. Programm koosneb koolitustest ja koolituste vahepeal toimuvatest õpigrupi koosolekutest, mis annavad võimaluse planeerida ja reflekteerida õpitu praktikas rakendamist. Selline õppimisviis ei jää kindlasti märkamata õpilastele, kelle jaoks on see mudeliks ja eeskujuks, et isegi ülikoolis õppinud õpetajad õpivad edasi ja õpivad üheskoos, on valmis katsetama, riskima ja kogema ebaõnnestumist ning leidma loovalt uusi võimalusi, toetudes saadud kogemustele.
Kokku toimub kolm kahepäevast koolitusmoodulit (koolivaheaegadel) ja kuus õpigrupi kohtumist.