Ajurünnaku tulemus Kuusalus, 13.05.2015. Milline on huvitav kool?

answergarden

Kuusalu Keskkool osales 2014/2015 teisel poolaastal üldhariduskoolide vahelise koostöö arendamisele suunatud projektis, kus Kuusalu keskkooli partneriteks on Viimsi kool, Randvere kool ja Haabneeme kool

Projekti eesmärk on luua motiveeriv õpikogukond, toetada õpetajate omavahelist koostööd ja heade praktikate jagamist. Projekt keskendub peamiselt üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamisele 1. - 4. klassides, kaasates klassijuhatajad, aineõpetajad, tugipersonali ning kooli juhtkonna.
Projekt toimub programmi Huvitav Kool raames ja lähtub selle programmi põhimõtetest: Kool on avatud ja kaasav keskkond, kus olulisel kohal on loovust soosiv õpe, õpilaste eripäradega arvestamine ja õpimotivatsiooni alalhoidmine. 

Poolaasta jooksul külastavad õpetajad partnerkoole, osalevad koolituspäevadel, vaatlevad tunde ning loovad ühise õppemapi-juhendmaterjali käsitletavates teemavaldkondades.
Koolitustel keskendutakse järgmistele teemadele:

  • Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming;
  • Erivajadusega laps koolis;
  • Ainekavade sidumine üldõpetuse põhimõtetega;
  • IKT lõimimine ainekavadesse.

Koostööprojekt kestab jaanuarist maini 2015. a.

Kokku toimub neli praktilise iseloomuga koolituspäeva:

11. veebruaril Randvere Koolis
18. märtsil Haabneeme Koolis
22. aprillil Viimsi Koolis
13. mail Kuusalu Keskkoolis

Projekt toimub ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames ja seda rahastab SA Innove.
„Huvitav Kool on algatus, mille Haridus- ja Teadusministeerium on ellu kutsunud, et peegeldada ühiskonna ootusi koolile ja haridusele ning muuta Eesti kool huvitavaks õpilasele, õpetajale, lapsevanemale, hariduse toetajatele ja sõpradele.“ https://www.hm.ee/et/huvitav-kool
Lisainfo Huvitav Kool algatuste kohta: http://huvitavkool.blogspot.com.

11. veebruaril 2015 toimus Randvere koolis esimene koolituspäev. Loe edasi:

Randvere: Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel

18. märtsil Haabneemes: Erivajadustega laps klassiruumis.

22. aprillil Viimsis: Ainekavade sidumine üldõpetuse põhimõtetega.

13. aprillil Kuusalus: IKT lõimimine ainekavadesse. Esitlus Kuusalus 13.05.2015

grupipilt

Ühispilt Kuusalus, 13. mail 2015

 el sotsiaalfond horisontaal 200px huvitav kool logo innove logo