Prindi
Kategooria: Dokumendid

Õpilaste vastuvõtutingimused 10. klassi 2019/2020 õppeaastal

1. Kõikidele õpilaskandidaatidele tagatakse sisseastumiseks võrdsed võimalused.
2. Vastuvõtukatsed 10. klassi toimuvad 21. juunil 2019 algusega kell 10.00.
3. Kandidaadil tuleb kaasa võtta pildiga dokument ja 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia, mis jääb kooli ja mille alusel arvutatakse õpilase õpitulemuste keskmine hinne.
4. Kandidaadid sooritavad kirjalikud testid eesti keelest, inglise keelest ja matemaatikast.
5. Testide sooritamiseks ettenähtud aeg on kuni kolm astronoomilist tundi ja teste hinnatakse viie palli süsteemis.
6. Testide tulemuste ja tunnistuse keskmise hinde summeerimise tulemustel moodustatakse õpilaskandidaatide pingerida.
7. Kandidaatidele antakse tagasiside soorituse kohta 21. juunil 2019.
8. Katsetel osalenud isikutel ja nende vanematel on õigus tutvuda katsete tulemustega ja hindamisega ning saada selgitusi katsete tulemuste kohta kuni 28. juunini 2019.
Kool säilitab katsetel osalenud isikute testid 30. septembrini 2019.
9. Vastuvõtmistaotluste ja dokumentide vastuvõtt 10. klassi toimub ajavahemikus 20. - 28. juuni 2019 tööpäeviti kell 9.00 -13.00.
10. Vabade kohtade olemasolul toimub järelkonkurss 23. augustil 2019 algusega kell 10.00.
11. Vabade kohtade olemasolul võetakse 30. augustini 2019 dokumente vastu ka põhikooli lõpetanutelt, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“ ning kes on põhikooli riiklikud lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.

NB! Vastavalt kooli vastuvõtukorra § 5 lg (5) põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“, vabastatakse sisseastumistestist, kui ta on põhikooli riiklikud lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.

Väljavõte Kuusalu keskkooli vastuvõtukorrast:

§ 5. 10. klassi vastuvõtmise nõuded
(1) Info 10. klassi vastuvõtutingimuste kohta on kooli koduleheküljel hiljemalt jooksva aasta 1. veebruarist.
(2) Sisseastuja (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) taotlusi (lisa 1) 10. klassi vastuvõtuks võetakse vastu kuni sisseastumistestide päevani.
(3) Sisseastujal tuleb sooritada test ning vestlus juhtkonnaga vastavalt vastuvõtukomisjoni poolt koostatud ajagraafikule.
(4) Vestlus ja test vastavad põhikooli riiklikule õppekavale.
(5) Põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“, vabastatakse sisseastumistestist, kui ta on põhikooli riiklikud lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.
(6) Vastuvõetuks loetakse õpilaskandidaat, kelle põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid, käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaga ning test on sooritatud positiivselt.
(7) Sisseastujal ja tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud testiga ning saada selgitusi testide tulemuste kohta.