Õpilaste vastuvõtutingimused 10. klassi 2021/2022 õppeaastal

1. Kõikidele õpilaskandidaatidele tagatakse sisseastumiseks võrdsed võimalused.
2. Vastuvõtukatsed 10. klassi toimuvad 17. juunil 2021 algusega kell 10.00.
3. Kandidaadil tuleb kaasa võtta pildiga dokument ja 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia, mis jääb kooli ja mille alusel arvutatakse õpilase õpitulemuste keskmine hinne.
4. Kandidaadid sooritavad kirjalikud testid eesti keelest, inglise keelest ja matemaatikast.
5. Testide sooritamiseks ettenähtud aeg on kuni kolm astronoomilist tundi ja teste hinnatakse viie palli süsteemis.
6. Testide tulemuste ja tunnistuse keskmise hinde summeerimise tulemustel moodustatakse õpilaskandidaatide pingerida.
7. Kandidaatidele antakse tagasiside soorituse kohta 18. juunil 2021.
8. Katsetel osalenud isikutel ja nende vanematel on õigus tutvuda katsete tulemustega ja hindamisega ning saada selgitusi katsete tulemuste kohta kuni 25. juunini 2021.
9. Kool säilitab katsetel osalenud isikute testid 30. septembrini 2021.
10. Vastuvõtmistaotluste ja dokumentide vastuvõtt 10. klassi toimub ajavahemikus 16. - 25. juuni 2021 tööpäeviti kell 9.00 -13.00.
11. Vabade kohtade olemasolul toimub järelkonkurss 25. augustil 2021 algusega kell 10.00.
12. Vastuvõtukatsetel saab kandidaat osaleda ainult ühe korra, kas 17. juunil 2021 või 25. augustil 2021.
13. Vabade kohtade olemasolul võetakse 26. augustini 2021 dokumente vastu ka põhikooli lõpetanutelt, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“ ning kes on põhikooli riiklikud lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.

Väljavõte Kuusalu Keskkooli vastuvõtukorrast:

4.1 Vastuvõtt 10. klassi
(1) Info 10. klassi vastuvõtutingimuste kohta on kooli koduleheküljel hiljemalt jooksva aasta 1. veebruarist.
(2) Sisseastuja (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) taotlusi (lisa 1) 10. klassi vastuvõtuks võetakse vastu kuni sisseastumistestide päevani.
(3) Sisseastujal tuleb sooritada test ning vestlus juhtkonnaga vastavalt vastuvõtukomisjoni poolt koostatud ajagraafikule.
(4) Test vastab põhikooli riiklikule õppekavale.
(5) Põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“, vabastatakse sisseastumistestist, kui ta on põhikooli riiklikud lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.
(6) Vastuvõetuks loetakse õpilaskandidaat, kelle põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid, käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaga ning test on sooritatud positiivselt.
(7) Sisseastujal ja tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud testiga ning saada selgitusi testide tulemuste kohta.


Attachments
10. klassi õpilaste vastuvõtutingimused 2021_2022.pdf [297.65Kb]
Uploaded Teisipäev, 19 Jaanuar 2021 by Administraator