SISSEJUHATUS

Kuusalu Keskkooli üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes arengukavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaanis konkretiseeritakse igas alalõigus kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, sihtgrupid, vastutajad ja tähtajad.

ÜLDEESMÄRGID

Õppetöö

Põhikooli lõpueksamite ja gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus on võrdne vähemalt vabariigi keskmisega;

Õppetöö korralduse parem planeerimine läbi uute süsteemide kasutusele võtu.

Õpilastele oma tegevuse eesmärgistamise oskuse õpetamine ning selleks vajaliku süsteemi loomine.

Töö hariduslike erivajadustega õpilastega

- Töö andekate õpilastega (aineringid, tasemerühmad);

- Tugiteenuseid saavate õpilaste toetamine;

- Teadlikkuse tõstmine tugiteenuste kohta.

Kasvatustöö – märkamine, hoolimine, tänulikkus, tervis

- Läbi Tervise Aasta õpilaste ja töötajate teadlikkuse tõstmine oma tervise hoidmiseks;

- Tegutsemine kooli põhiväärtuste vaimus;

- Viisaka, teist inimest austava käitumise kasvatamine.

Personalijuhtimine

- Töötajate motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi ülevaatamine Tähelepanu pööramine töötajate vaimsele tervisele.

- Õpetajate eneseareng:

o õpetajalt õpetajale digikoolituste sarja käivitamine

o avatud tundide süsteemi kasutuselevõtt (iga õpetaja pakub kooliaastas kolleegidele avatud tunde ja külastab aasta jooksul kolleegide tunde)

Kooli maine kujundamine

- Kooli maine kujundamise jätkamine läbimõeldud kommunikatsiooni kaudu (koduleht, sotsiaalmeedia).

- Avalik koolikalender kodulehel, mis kajastab koolis toimuvat

võimaluste leidmine erinevate huvigruppide kaasamiseks õppeprotsessi ja koostööüritustesse (lahtiste uste päevad, lapsevanemad tunde andma, heategevuslikud üritused jms).

Keskkonna-alase tegevuse tõhustamine

- „Rohelise kooli” meeskonna ja tegevuskava loomine, eesmärgiga tuua keskkonnahoidlik mõtteviis kooli igapäevastesse tegevustesse.

2022-2023. õppeaasta üldtööplaan dokumendina: Üldtööplaan