Õppetöö

Kuusalu Keskkooli õppekava üldosa ning ainekavad  
Kuusalu Keskkooli hindamisjuhend DOCX
Kuusalu Keskkooli päevakava  
Kuusalu Keskkooli pikapäevarühma päevakava  
Klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord  

Õpilane, lapsevanem

Põhikooli õpilaste vastuvõtmistaotlus  
Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmistaotlus  
Kuusalu Keskkooli vastuvõtmise tingimused ja kord PDF
Kuusalu Keskkooli 1.klassi vastuvõtukord  
Õpilaste vastuvõtutingimused 10. klassi  
Kuusalu Keskkooli kodukord  
Kuusalu Keskkooli õpilaste tunnustamise kord  
Õpilaste arenguvestluste läbiviimise kord Kuusalu Keskkoolis PDF

Õpetaja, koolitöötaja

Kuusalu Keskkooli aineõpetaja/klassiõpetaja ametijuhend  
Kuusalu Keskkooli klassijuhataja tegevusjuhend  
Kuusalu Keskkooli mentori juhend  
Kuusalu Keskkooli töökorralduse reeglid DOC
Kuusalu Keskkooli töötajate tunnustamise kord  
Kuusalu Keskkooli töötajate täiendkoolituse kord DOCX
Konkursi kord ametikoha täitmiseks DOC
Õppenõukogu ülesanded ja töökord  

Kool

Kuusalu Keskkooli põhimäärus  
Kuusalu Keskkooli arengukava PDF
Kuusalu Keskkooli üldtööplaan PDF
Kuusalu Keskkooli sisehindamise läbiviimise kord DOC
Tulekahju korral tegutsemise plaan Kuusalu Keskkoolis PDF
Evakueerimine  
Kuusalu Keskkooli teenetemärgi omistamise kord  
Isikuandmete töötlemise tingimused DOCX
Hoolekogu valimise protsess ja koosolekud PDF

Vormid (õpilane, lapsevanem)

Põhikooli vastuvõtmistaotlus  
Gümnaasiumi vastuvõtmistaotlus  
Taotlus õppetööst vabastamiseks  
Taotlus koolist lahkumiseks  
Duplikaadi taotlemise vorm  
Ringkäiguleht  
Isikuandmete töötlemise nõusoleku taotluse vormid:
Isikuandmete töötlemise nõusolek (Alla 18-aastase õpilase vanemale)  
Isikuandmete töötlemise nõusolek (18-aastane või vanem õpilane)