ftype_doc

Töötervishoiu ja tööohutuse juhend

ÜLDOSA

Kuusalu Keskkooli töötervishoiu ja tööohutuse juhendi eesmärgiks on anda kooli töötajatele üldteadmised koolis kehtivate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete ja korralduste kohta.

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS KOOLIS

1. Kool kohustub tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise töökeskkonnas.
2. Töötervishoiu ja tööohutuse alast praktilist tööd koolis korraldab ja teeb struktuuriüksuse juht, kelle ülesanne on tagada töötajale tervislikud ja ohutud töötingimused ning korraldada töötajate sissejuhatav, esmane ja täiendav juhendamine vastavalt kehtivale korrale.
3. Töökeskkonnaspetsialist, kes täidab töötervishoiu ja tööohutuse alaseid ülesandeid koolis, jälgib ja kontrollib töötingimusi ning teeb ettepanekuid ohutu töökeskkonna loomiseks. Samuti korraldab töökeskkonnaspetsialist töötajate töötervishoiu ja tööohutuse alast juhendamist ning tööõnnetuste ja kutsehaiguste registreerimist ja uurimist.
4. Tööandja ja töötajate esindajatest koosnev töökeskkonnanõukogu, mis jälgib töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist koolis, registreerib ja analüüsib tekkivad probleemid, teeb ettepanekuid nende lahendamiseks ning jälgib vastuvõetud otsuste täitmist.


ÜLDNÕUDED

1. Töökeskkond peab olema kujundatud viisil, et töötamine oleks ohutu ja otstarbekas ning ei kahjustaks töötajate ja teiste isikute tervist ning keskkonda.
2. Tööandja kujundab ja sisustab töökoha nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu.
3. Tööruumid, territoorium, seadmed ja sisustus peavad olema puhtad ja valgustatud. Põrand peab olema puhas, kuiv, sile ja ei tohi olla libe.
4. Töövahendi käsitsemine peab olema töötaja jaoks ohutu.
5. Tööpäeva lõpus peab töötaja töökoha korrastama.
6. Töötajal on lubatud töökohal kasutada töökorras seadmeid.
7. Valgus peab olema suunatud õigesti, see ei tohi tekitada varje, pimestada ega peegelduda.


TÖÖTAJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

Töötaja on kohustatud:
a) kinni pidama isikliku hügieeni nõuetest;
b) tagama töökoha puhtuse ja korrasoleku;
c) külmal aastaajal ruumidest mitte väljuma kerges riietuses;
d) läbima perioodiliselt tervisekontrolli;
e) vajadusel osalema töötervishoiu ja tööohutuse alasel koolitusel.

Töötajal on õigus:
a) nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi;
b) saada teavet töökeskkonna ohuteguritest, töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest, tervisekontrolli tulemustest ja tööinspektori ettekirjutustest tööandjale;
c) keelduda tööst, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise.


TÖÖÕNNETUSEST TEATAMISE KORD

1. Igast tööõnnetusest, mis on seotud tööülesannete täitmisega, peab kannatanu või kooli töötajast pealtnägija koheselt teatama juhtkonnale või keskkonnaspetsialistile.
2. Koolijuht või tema ülesannetes olev isik peab tagama kannatanule esmaabi, vajadusel kutsuma kiirabi (telefoninumber 112).
3. Töökoht tuleb säilitada tööõnnetuse uurimise alguseni samas seisukorras.

VASTUTUS TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE ALASTE AKTIDE TÄITMISEL

1.Tööandjal on õigus:
1.1. määrata töötajale töötervishoidu ja tööohutust käsitleva õigusakti nõude rikkumise eest distsiplinaarkaristus;
1. 2. kehtestada struktuurüksuses ettenähtust rangemaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.

2. Isik, kes on süüdi töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumises, kannab Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras distsiplinaar-, haldus-, tsiviil- ja kriminaalvastutust.