Kuusalu keskkooli põhiülesanne on aidata kujuneda isiksusel, kes tuleb toime oma elu ja tööga, arendab ennast ja aitab kaasa ühiskonna arengule, määratleb end oma rahva liikmena ja Kuusalu valla kodanikuna.

Kuusalu Keskkooli õpilane:
 • armastab isamaad,
 • peab lugu kodust ja perekonnast,
 • austab ennast ja kaasinimesi,
 • järgib õigusnorme ja demokraatia põhimõtteid,
 • lähtub üldinimlikest kõlbelistest arusaamadest,
 • hindab terveid eluviise,
 • elab ja tegutseb keskkonda säästes,
 • mõtleb kriitiliselt, loovalt ja loogiliselt,
 • eesmärgistab oma tegevust,
 • suudab valida, otsustada ja vastutust kanda,
 • oskab hankida ja kasutada infot,
 • mõistab vajadust teha tööd,
 • oskab teha koostööd,
 • mõistab õppimise tähtsust.