Kuusalu keskkooli mentori juhend

1. Üldosa
Mentorsüsteem on mõeldud õpetajale, kes töötab Kuusalu keskkoolis esimest aastat.
Mentoriks on reeglina Kuusalu keskkooli sama aine või ainesektsiooni õpetaja. Alustav õpetaja võib endale soovi korral ka ise mentori valida, muul juhul määrab selle direktor või õppealajuhataja.
Mentorlus on eelkõige dialoog kahe kolleegi vahel. Mentori roll on olla uuele õpetajale nii kolleeg kui tugiisik, kellega saab arutada pedagoogilisi küsimusi, enesetäiendust, metoodikat, dokumentatsiooni, töö planeerimist ja muid küsimusi.
Mentorlus kestab ühe õppeaasta.
Mentori tööd tasustatakse.

2. Mentori ülesanded

2.1. Uue õpetaja kohanemise toetamine. Mentor tutvustab uuele õpetajale:
- kooli visiooni, missiooni, põhiväärtusi, traditsioone, tavasid ja reegleid;
- kooli tegevust ja õppetööd reguleerivat dokumentatsiooni;
- kooli tööle asuva õpetaja juhendit;
- koolimaja;
- õppetööks vajalikku kirjandust, õppevahendeid;
- koolisiseselt toimivate töörühmade ülesandeid, vastutusalasid, töörühma juhte.

2.2. Uue õpetaja professionaalse arengu toetamine, tagasisidestamine
Enne õppetöö algust läbib mentor koos uue õpetajaga järgmised teemad:
- aasta tegevusplaani koostamine;
- arengueesmärkide seadmine - mentori tugi tööplaani koostamisel;
- töö õppekavaga;
- tunni ülesehitus ja ettevalmistus.

2.3. Õppeaasta jooksul mentor:
- külastab uue õpetaja tunde esimesel trimestril võimalusel kord nädalas (hiljem kord kuus) ja analüüsib tundi koos õpetajaga;
- toetab uut õpetajat klassijuhatajatöös.