1. ÜLDSÄTTED
  • Kord kehtestab klassi- ja kooliväliste ürituste või väljasõitude (edaspidi üritus(ed)) korraldamise reeglid, mis on vajalikud õpilaste turvalisuse kaitseks, õppetöö tõrgeteta korraldamiseks ning mis määratlevad ürituse vastavuse hariduseesmärkidele.
  • Kõik erandjuhud, mida antud kord ei sätesta, lahendab kooli juhtkond.
 2. ÜRITUSED
  • Kooli esindamine on olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, kultuuriüritustel ja mujal kooli esindava õpilase või õpilasgrupi ühe- või mitmepäevane üritus, millel osalemise organiseerib vastava aine õpetaja, ringijuht või huvijuht. Kooli esindamine võib toimuda õppetöö ajal.
  • Õppekäik on kooli õppekavaga seotud ühe koolipäeva piires toimuv üritus, mille organiseerib aineõpetaja või klassijuhataja. Õppekäik on kooli õppekavaga seotud ning toimub õppetöö osana. Õppekäike võib korraldada õppetöö ajal, kuid mitte rohkem kui üks koolipäev õppeveerandis ühe õpperühma või klassi kohta. Õpilastele, kes ei osale õppekäigul, toimub õppetöö koolis.
  • Laager on huviringi, treeningrühma või õpilasomavalitsuse (edaspidi ÕOV) mitmepäevane üritus harjutamise, treenimise või koolituse eesmärgil, mille organiseerib ringijuht, treener või huvijuht. Laagreid võib korraldada direktori või õppealajuhataja loal osaliselt õppetöö ajal, kui nende sisu on kooskõlas kooli õppekavaga.
  • Klassiüritus on väljaspool õppetööd toimuv ühe klassi õpilaste ettevõtmine, mille eest vastutab klassijuhataja.
  • Ekskursioon on reeglina väljaspool õppetööd toimuv ühe või mitme klassi õpilasi hõlmav ühe- või mitmepäevane väljasõit, mille eest vastutab ekskursiooni korraldav õpetaja. Klassil on võimalik kasutada ekskursiooniks üks koolipäev õppeaastas.
 3. PLANEERIMINE
  • Üritused (väljaarvatud õppekäik) planeeritakse üheks õppeveerandiks. Ürituse korraldaja kooskõlastab ürituse õppealajuhataja või huvijuhiga, kes kannab selle ürituste plaani. Hiljemalt kaks tööpäeva enne väljaspool kooli toimuvat üritust esitab korraldaja direktorile avalduse (lisa 1), milles näitab ära ürituse sisu, toimumise aja koos koolist väljumise kellaajaga ning üritusel osalejate ja vastutaja(te) nimed.
 4. OHUTUSE TAGAMINE
  • Vastavalt ürituse iseloomule peab korraldaja läbi viima õpilaste ohutustehnilise instrueerimise vastavalt ürituse iseloomule. Instrueerimise ettevalmistamisel peab korraldaja läbi mõtlema ja silmas pidama ohufaktorid, mis tulenevad konkreetsest üritusest, sihtkohast, aastaajast, õpilaste vanusest.
  • Korraldaja peab tagama, et lapsevanemad oleksid üritusele minekust teadlikud ning teataksid ürituse eest vastutavale isikule oma lapse tervisest tulenevad erikohtlemise vajadused ja haigused.
  • Soovitav on enne õppekäigule või ekskursioonile minekut vormistada õpilase ja tema vanemaga üritusele mineku teatis (lisa 2).
  • Olenevalt ürituse iseloomust räägib korraldaja õpilastega liiklusohutusest, loodus- ja tervishoiureeglitest, sanitaarnõuetest, ohutusnõuetest lõkke tegemisel, ujumisel. Tuletatakse meelde kõige elementaarsemad esmaabi andmise võtted. Oluline on, et peale instrueerimist teadvustaks iga õpilane oma vastutust.
  • Korraldaja peab kindlustama, et kaasa võetaks mobiiltelefon ja esmaabitarbed. Esmaabivahendite kott peaks olema kokku pandud kooli meditsiiniõe poolt, arvestades ürituse iseloomu ja laste erivajadusi. Esmaabivahendite koti saab meditsiiniõe käest. Korraldaja peab oskama kasutada esmaabikotis olevaid vahendeid.
  • Üritustel peab I ja II kooliastmes kaasas olema vajadusel üks täiskasvanu iga 10 õpilase kohta, III kooliastmes iga 15 õpilase kohta ja gümnaasiumiastmes iga 20 õpilase kohta.
  • Korraldaja võib keelduda õpilast üritusele kaasa võtmast, kui tal on õpilase käitumise suhtes pretensioone.
  • Aineõpetaja võib teha ürituse korraldajale ettepanekuid mitterahuldava õppeedukusega õpilase mittelubamise kohta üritusele.
  • Välisriiki minnes:
  - koosta eelnevalt kaasatulevate õpilaste ja nende vanemate kontakttelefonide andmebaas
  - kontrolli eelnevalt, kas sinu ja kaasatulevate õpilaste mobiiltelefonid toetavad rahvusvahelisi kõnesid.
  - kontrolli ravikindlustuse olemasolu õpilastel.
  - uuri järele hädaabi telefoni number ja salvesta oma telefoni +3726377000 (Eesti Välisministeerium)
 5. ÕNNETUSJUHTUM ÜRITUSEL

• Igast raskemast õnnetusest tuleb kohe teatada esiteks hädaabi telefonile 112, siis lapsevanemale ning kooli direktorile või õppealajuhatajale.
• Iga üritusel toimunud suurem õnnetusjuhtum arutakse läbi kooli õppenõukogu koosolekul.

LISA 1
Avaldus üritusele minekuks.

Vastutav(ad) õpetaja(d)  ...............................................
Ürituse nimetus ja toimumise koht ...................................................
Ürituse toimumise aeg ..................................
Koolist väljumise kellaaeg .................................

Üritusel osalev(ad) klass(id) õpilaste nimedega:

LISA 2
Õppekäigule/ekskursioonile mineku teatis

Õppekäigu/ekskursiooni korraldaja-õpetaja : ..........................................................
Marsruut : ...................................................................................................
Aeg (kuupäev, kellaaeg) : ...........................................................
Õpilasele on tutvustatud õppekäigu/ekskursiooni ohutegureid
ÕPILANE ............................................(nimi) / Olen teadlik õppekäigu/ekskursiooni reeglitest ja kohustun neid täitma./ ........................................................
(õpilase allkiri).
LAPSEVANEM /Olen nõus, et minu laps osaleb õppekäigul/ekskursioonil ja täidab õppekäigu/ekskursiooni ühiseid nõudeid/
............................... (lapsevanema allkiri)
Lapsevanema kontakttelefon ....................

Vastutaja(d):

Allkiri:


Attachments
Klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord.doc [56.5Kb]
Uploaded Teisipäev, 13 September 2022 by Administraator