1. Vähemalt üks kord poolaastas kontrollivad kehalise kasvatuse õpetajad üle kõik harjutuspaigad ja spordivahendid. Puuduste avastamise korral informeeritakse koheselt spordikompleksi juhatajat.
2. Juhendaja veendub enne tunni või treeningu algust:
- ruumide korrasolekus ja ruumide vastavuses tervisekaitse nõuetele;
- inventari korrasolekus, selle paigaldamise ja kinnitamise turvalisuses;
- elektrisüsteemi (pistikud, lülitid, valgustid) korrasolekus;
3. Harjutuste puhul tagab juhendaja vastava abistamise ja ohutuse.
4. Õnnetuse korral informeerib juhendaja vajadusel kas kooli meditsiiniõde, spordikompleksi juhatajat, juhtkonda või teatab õnnetusest telefoninumbril 112.
5. Tunni või treeningu lõpetamisel tagab juhendaja ruumi ja inventari korrasoleku.
6. Täiskasvanute treeningutel vastutab ohutustehnika nõuete täitmise eest treeningrühma juht.