2018-2019 õppeaastal viidi Kuusalu Keskkoolis läbi projekt „Eesmärgistamine ja enesehindamine uuenenud õpikäsituse rakendamisel Kuusalu Keskkoolis“, mis on rahastatud ESF programmi meetmest „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus“ (Projekti number 2014-2020.1.02.18-0616).

logo

Projekti peamiseks eesmärgiks on Kuusalu Keskkooli õpetajate ja koolijuhtide kutseoskuste kasv õpilaste enesejuhtimisoskuste arendamisel. Enesejuhtimisoskused hõlmavad järgmisi tegevusi: õppe eesmärgistamine, enesehindamine, tagasiside andmine ja saamine.
Projekt koosneb enesehindamisoskuste õpetamise hetkeolukorra kaardistamisest I-III kooliastmes, õpetajatele ja koolijuhtidele läbiviidavast koolitusest ning praktilisest õppevisiidist teise haridusasutusesse. Järeltegevusena oleme koondanud ja kogunud enesehindamisoskuste õpetamise praktilise juhendmaterjali I-III kooliastmes. Projekti tulemusena on koolimeeskond omandanud teadmised enesejuhtimisoskuste õpetamises ning oskab neid kasutada.
Õppeaasta jooksul osalesid õpetajad TLÜ koolitusel ”Õpilaste enesejuhtimise toetamine” 22. aprillil 2019 ning külastasid Emili kooli Tallinnas 24. mail 2019.
Enesehindamisoskuste õpetamise alusmaterjalid on klassiõpetajate ja klassijuhatajate poolt läbi arutatud, heaks kiidetud ja kasutusele võetud. Enesehindamisoskuste õpetamine on käivitunud 1.-9. klassides. Õpilased oskavad eesmärgistada, viia läbi enesehindamist ning nii anda kui saada tagasisidet.
Projekti tulemusena parendame tingimusi õpilaste ja õpetajate koosõppimiseks ja arenguks elukestva õppe põhimõtete edendamisel.