4. detsember 2019 kell 14.00
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Õppe-kasvatustegevuse I trimestri tulemuste analüüs
3. Töö andekate õpilastega
4. 2019. aasta rahulolu ja koolikeskkonna küsitluse tagasiside
5. X klassi vastuvõtutingimused 2020/21. õppeaastal
6. Muud küsimused

11. märts 2020 kell 14.00
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Õppe-kasvatustegevuse II trimestri tulemuste analüüs
3. Info üleminekueksamite kohta
4. Muud küsimused

3. juuni 2020 kell 14.00
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. I-VIII, X-XI klassi lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine
3. Täiendav õppetöö
4. Õppekava.Tunnijaotusplaan
5. Muud küsimused

16. juuni 2020 kell 9.00
Päevakord:
1. Põhikooli lõpetamine – lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine
2. Muud küsimused

27. august 2020 kell 9.00

Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Kokkuvõtted täiendavast õppetööst, klassikursuse kordajad
3. 2019/20. õa. õppe- ja kasvatustegevuse analüüs
4. Hinnangu andmine 2019/20 õa. tulemustele
5. Põhieesmärgid 2020/21. õa.
6. Muud küsimused