Reedel, 17. novembril oli meie kooli üheksandatel klassidel võimalus külastada Ahhaa teaduskeskust ja TÜ Teaduskooli Uurimislaborit, mis asub Tartu Ülikooli Chemicumis. Õppepäeva teemaks oli „Keskkonnalabor“. Nagu tõelises laboris tuli selga panna valged kitlid ja end arvutis laborikohale registreerida. Peale probleemi püstitamist asuti kohe tegema katseid ja protokolli täitma, kõik see toimus juhendajatest magistrantide- doktorantide sõbralikult abistava juhendamise all.

Esmane töö oli tiigimuda organoleptiline (meeleelundite abil) analüüs, seejärel tiigivee setitamine ja filtrimine. Põhjamuda proov tuli pintsettidega läbi uurida, kõik loodusele mitteomased osakesed välja võtta. Arutleti selle üle, kas ja millised tiigimudast leitud materjalid looduses lagunevad? Järgmisena tuli tiigivee proovis ioone määrata, selleks oli kasutada erinevaid reagente, mille lisamisel muutus tiigivesi lillaks või roosaks. Tore töö oli erinevate õlide viskoossuse määramine ja omavaheline võrdlemine. Kogutud andmete põhjal valmis protokoll, õpilased tegid kokkuvõtte ja leidsid lahenduse õppepäeva algul püstitatud probleemile- mil moel reostus talumees Juhani kodutiik õliga? Õppepäev lõppes viktoriini, auhindade jagamise ja ühispildiga.
Õpilastega sõitsid kaasa Riina Jalakas ja Eve Sarap

Vaata ka pilte pildigaleriis!

Kuusalu Keskkooli ja Loksa Gümnaasiumi koostööprojekt Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooliga 

Maaülikooli loodusteaduste kool töötab alates 2006. aastast eesmärgiga gümnaasiumiõpilasi täiendavalt harida ning nende silmaringi avardada. Kool suunab õppureid loodusvaatlustele ja iseseisvale uurimistööle, püüab õpetada märkama ja märgatut salvestama. Käesoleval õppeaastal on ka meie kooli 11. klassi LR õppesuuna õpilastel võimalus osa võtta selle kooli tööst. Kord kuus, septembrist maini, saavad teoks õppekäigud, kus juhiseid jagavad nii maaülikooli teadlased kui ka külalised, loodusteaduste kooli vilistlased. Õpilased koostavad aasta jooksul ka ise ettekandeid õnnestunumatest uurimistöödest. Kodutöödena tuleb täita ülesandeid õppekäikudega seonduvatel teemadel, hindajateks EMÜ õppejõud. Kursus lõppeb suulise eksami sooritamisega.

EMÜ loodusteaduste kooli kava Kuusalu-Loksa õpilastele 2017/2018 õppeaastal:

 1. Loomaarstiteadus- 21. september, 2017.a. Sõit Eesti Maaülikooli. Tutvus ülikooli ja Zoomeedikumiga. Koera näitlik ülevaatus loomaarsti poolt. Loeng: millised on sagedasemad ravijuhtumid tänapäeva loomaarsti praktikas. Pilguheit anatoomia muuseumile ja skeletikogule. Kodune töö: oma kodulooma mõõtmine ja hinnang eluolule. Õppejõud maaülikooli anatoomiamuuseumi kuraator Eha Järv.

 2. Looduse õpperajad- 19. oktoober, 2017.a. Loeng „Matkaradade plussid ja miinused“. Jalgsiretk Eesti mandriosa kõige põhjapoolsemasse punkti Purekkari neemele. Kodune töö: oma matkaraja kirjeldus. Õppejõud: Juhani Püttsepp.

 3. Ornitoloogia- 9. november, 2017.a. Loeng Kuusalus „Talvised linnuvaatlused“. Kodune töö: oma linnuvaatlus lambarasvapudeli abil. Õppejõud: Eesti linnuharulduste komisjoni esimees Margus Ots.

4. Loodusfotograafia- 14.detsember. Loeng-praktikum Kuusalus. Kodune töö: seeria omatehtud looduspilte Eesti talvest. Õppejõud: loodusfotograaf Ingmar Muusikus.

5. Astronoomia- 11. jaanuar. Taeva ABC. Loeng Kuusalus. Kodune töö: valgusreostuse määramine Orioni ja Lõvi tähtkujude abil. Õppejõud: tähegiid Hillar Uudevald.

6. Järveteadus- 22. veebruar. Kuusalus, Väljasõit Kahala järvele. Talvised järvevaatlused. Kodune töö: järvekirjeldus. Õppejõud: Reet Laugaste.

7. Mullateadus. Aiandus- 15. märts. Tartus. Tutvumine maaülikooli Metsamaja ja sealsete laboritega ja mullamuuseumiga. Väljasõit maaülikooli Rõhu aeda. Mullaprofiili kaevamine ja mulla kirjeldus. Õunapuude lõikamine Rõhul. Igaüks peab lõikama ühe puu niimoodi, et aednik rahule jääb. Õppejõud: EMU põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppedirektor Endla Reinta, aednik Liivi Ennok.

 8. Entomoloogia- 19. aprill, Kuusalus. Kevadliblikad. Loeng-praktikum. Kodune töö: liblikate määramine, transektvaatlus. Õppejõud: entomoloog Mati Martin.

 9. Lõpueksam- 17. mai. Suuline eksam Kuusalus, vastuseid kuulab kolm õppejõudu. Eksamile pääseb, kui kõik kodused tööd on saanud positiivse hinde. Eksamil ootame oskust arutleda aasta jooksul läbitud teemadel ning kodumaiste puuokste, linnulaulude, ja liblikaliikide määramist. 

Kooli pidulik lõpetamine on 23. mai kell 15 Virumaal Ohepalus. Loodusteaduste kooli pidulik lõpetamine koos Tartu õpperühma ja õppejõududega. Rabamatk ja pannkoogisöömine.

Kursust suunavad Kuusalu ja Loksa koolide juures bioloogiaõpetajad Eve Sarap ja Glaidi Aasrand.

Vaata ka: http://www.emu.ee/sisseastujale/gumnaasiumidele/loodusteaduste-kool/opilaste-tood/

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas 2016-2017 õ-a keskkonnateadlikkuse programmist Kuusalu Keskkooli õpilaste õppekava toetavaid õppekäike 5500 euro ulatuses. Õppekäikudel osalesid I-III kooliastme õpilased.
 
2016-2017 õ-a läbiviidud õppekäigud ja – programmid:
  • MTÜ Lahemaa Looduskool „Meri, rannik, rannikuvaatlused. Läänemeri ja rannakooslused“
  • MTÜ Lahemaa Looduskool „Raba, matkamine. Raba roll ökosüsteemis“
  • MTÜ Lahemaa Looduskool „Matkamise ABC I kooliastmele“
  • MTÜ Ökokratt „Veetarga retk puhta vee tekke kohas“
  • MTÜ Ökokratt „Orienteeru, avasta ja määra nuhvliga“
  • Lahemaa Keskkonnahariduse Selts „Sööme südame ja mõistusega“
  • Muraste Looduskooli aktiivõppeprogrammid 
Rõõm on tõdeda, et ka järgmisel õppeaastal on õpilastel võimalus osaleda õppekäikudel selle programmi rahastuse raames, toetussumma 2017-2018 õppeaastaks on 7500 eurot. Osalevad I-IV kooliastme õpilased ja kavandatud on 12 õppekäiku.
 
Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ning keskkonnahariduse programmi läbiviimiseks peab kool vajalikuks õpilaste osalemise õppekäikudel. KIK programmidest rahalist toetust saanud projektid on tõestanud oma vajalikkust loodushoiu, keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamisel ja aktiivõppe vahendina tervikuna.
Projektis toimuvad õppekäigud, praktilised tööd tõstavad õpilaste ja õpetajate keskkonnateadlikkust. Projektis osalevad õpilased õpivad nägema, vaatlema ja väärtustama Eestimaa erinevaid maastikke (metsad, rabad, jõed, joad, pankrannik) ja pärandkultuuri. Õpilased saavad omandatud teadmisi ja oskusi kasutada vahetus looduses, süvenevad hoiakud ja veendumused keskkonnasõbralikuks käitumiseks.
 

Valmis järjekordne lehenumber, mis kajastab koolis toimuvad projektitegevusi. Ajalehe valmimisse on panustanud nii õpilased kui õpetajad! Aitäh teile!

Vaata ka veebipostitusest: http://opimeopirannates.blogspot.com.ee/2017/06/projektide-infokiri-nr2-juuni-2017.html.

Attachments:
Download this file (Infokiri 2-2017_mai.pdf)Infokiri 2-2017_mai.pdf[ ]3644 kB

Kuulutame välja kandideerimise uuele projektireisile Belgiasse 12.-14.-aastastele õpilastele!*

Erasmus+ strateegilise koostööprojekti "Kaasava hariduse võimalused Spordi ja Muusika näitel" järjekordne ja ühtlasi selle projekti viimane õpilasreis toimub 24.-30. septembril 2017 Belgiasse.
Teema on Euroopa Liit ja Euroopa Parlament. 2017. aastal on Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis ja seepärast on reis eesti õpilastele eriti tähtis.

Kandideerida on võimalik kõigil Kuusalu Keskkooli õpilastel, kes on reisi hetkel, st sügisel 12-14-aastased.
Reisile sõidavad 10 õpilast ja õpilasi saadavad kolm õpetajat. Reisiga seotud kulud tasutakse projekti vahenditest.

 

Sooviavaldus reisil osalemiseks edasta palun e-maili aadressile piia.palge-lepik@kuusalu.edu.ee või oma
klassijuhatajale hiljemalt 26. maiks 2017.

Reisile sõitvad õpilased valitakse välja järgmiste kriteeriumide alusel:
1. Õpilase sooviavaldus (õpilase või lapsevanema teade klassijuhatajale või e-kiri aadressile piia.palge-lepik@kuusalu.edu.ee) – 2 punkti;

2. Õpilase käitumine 2016/2017 õ.a. III trimestril hea või väga hea - 2 punkti; kui on rahuldav, siis 1 punkt, mitterahuldav – 0 punkti;
3. Õpilase õppeedukus 2016/2017 õ.a. III trimestril hea või väga hea - 2 punkti; kui on mõni kolm sees, siis 1 punkt;
4. Õpilase õppeedukus aines inglise keel on hea või väga hea – 2 punkti; kui on rahuldav, siis 1 punkt, mitterahuldav – 0 punkti;
5. Klassijuhataja soovitus (seda ei pea õpilane või vanem ise õpetajalt küsima)- maksimaalselt 2 punkti.
6. Õpilasel on head või väga head suhtlusoskused, tal on julgus esineda, sh inglise keeles – 5 punkti; kui on rahuldav, siis 2 punkti, mitterahuldav – 0 punkti.
Hindamiseks tuleb õpilastel esineda inglise keeles komisjoni ees, kuhu kuuluvad 3 õpetajat (sh projektijuht, inglise keele õpetaja). Hindamisele kutsutakse pingerea alusel, mis on moodustunud p. 1-5 alusel.

Toimuvad individuaalsed vestlused ning meeskonnatöö harjutused. Aeg: teisipäeval, 30. mail.
Kui kriteeriumide alusel saab ühepalju punkte rohkem arv õpilasi, kui osalema mahub, siis toimub reisile sõitjate väljaselgitamiseks loosimine.
NB! Eelistuse saavad õpilased, kes Slovakkia, Rumeenia, Belgia ja Itaalia reisidel osaleda ei ole saanud.

* Õpilane peab olema 12-14-aastane reisi toimumise ajal st sügisel 2017.