17. oktoobril 1755. a. kirjutas Arnold Johann Knüpffer järgmised read:
“Kuusalus on köster Jakob Johann Grönberg ning tema on hea koolmeister, kuna mõned talupojad oma lapsi tema juurde kooli tahavad anda.”

Seda kuupäeva loetakse Kuusalu kooli sünnipäevaks. Kuusalu Keskkooli nime kannab meie kool alates 2. septembrist 1974

----------------------------

2022/23 õppeaastal on tunniplaan nähtaval veebis, kasutusele võeti tunniplaaniprogramm Edupage ja kooli haldusprogramm ClassAct.

2021/22 õppeaasta algas koos ehitustegevusega. Sellest tuleneva ruumipuudusega rakendasime alates 7. klassidest e-õppe nädalaid (v.a 12. klass). Iga viies nädal oli õpilastel e-õppe nädal. 21.-23. veebruaril 2022 toimusid Kuusalu KK Taliolümpiamängud ning olümpiaharidusperiood oli 10. jaanuar - 18. veebruar.
7. märtsil 2022 avasime uue "Täpitiiva". Algklassiõpilased said omale õppetööks uued kaasaegsed ruumid, uuenesid garderoobiruumid ja söögisaal kogu kooliperele.

2020/21 õppeaasta algas taas traditsioonilise õppetööga. Sellest õppeaastast on kooli direktriss Kristi Tarik. Algklasside õpilased kannavad koolivormi, mis ühendab ning näitab kooli traditsioonide väärtustamist. 1. oktoobrist on kasutusel MS Office 365 keskkond, mis aitab paremini valmis olla võimalikuks distantsõppeks. Alates 17.05.2021 on lubatud kõik õpilased taas kontaktõppele.

2019/20 õppeaastal algasid ettevalmistused koolimaja laiendamiseks. Plaanis on ehitada juurde uus algklasside maja. Ideekonkursi võitis projekt "Reede". Kooli internaadiosa asemele kerkib uus ja avar maja algklassidele ning laiendatakse sööklat. Kool sai Aasta kiusuennetaja konkursil II koha. Osaleti jätkuvalt mitmes rahvusvahelises projektis põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ning õpetajatele. Kool võttis aktiivselt osa kõikidest liitutud programmidest ning liikumistest. 16. märtsil algas üleriigiline distantsõpe covid-19 viiruse tõttu. Kuigi õpilased ja õpetajad koolimajas ei kohtunud, jõudis tänu ühistele jõupingutustele õppeaasta edukalt lõpuni. Esimest korda toimus õppetöö ainult digivahendite abil. Sama moodi said õpilased osa veel Liikumakutsuva kooli tegemistest, tantsuvahetundidest, huvitegevusest, 12. ja 9. klasside lõpukellast ja teistest kooliüritustest.

2018/19 õppeaasta algas heade uudistega. SA Kiusamisvaba Kool andis esmakordselt välja kiusuennetaja kooli tiitli, mille võitis meie kool. Sel õppeaastal osaleti mitmes rahvusvahelises projektis põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele (Erasmus+ Koolidevaheline koostöö, Nordplus Junior), algklassiõpilastele („Meie väike raamatukogu“) ning õpetajatele (Erasmus+ Haridustöötajate õpiränne). Belgiast tuli meile 12. klassi õppima YFU vahendusel Andreas Boghaert. Kool alustas koostööd SA Noored Kooli ning sõlmis üle-eestilise koolirahu lepingu. Ruumikitsikus on mõneks ajaks lahenenud, sest kool sai juurde neli moodulklassi. 4.-7. juulil 2019 toimunud laulu- ja tantsupeol "Minu arm" esinesid koolist neli rahvatantsurühma ja neli laulukoori, lisaks segakoor Hea Tuju Esmaspäev ja õpilased Kuusalu Kunstide Kooli muusikakollektiivides. Riigieksamite tulemused olid tublisti kõrgemad Eesti keskmisest tulemusest.

2017/18 õppeaastal toimus 15. septembril ülekooliline KiVa päev, milles osales kogu Kuusalu kooli pere. Õppeaasta oli tegus. Koolile omistati Euroopa kvaliteedimärk silmapaistva töö eest eTwinning projektiga "Values - The Essence of an Active Citizen - The Storytelling corner!" ning programmi „ Alustavat õpetajat tunnustav kool“ tunnustuse ning tänukirja SA Kiusamisvaba Kool. 

Kogu kooliaasta oli pühendatud Eesti Vabariigi juubelisünnipäevale. Iga kuu tutvustasid õpilased teemanädalate raames erinevaid Eestimaa piirkondi ning sealsete elanike kultuuri ja kombeid. Tantsupäeval tantsiti rahvatantse ja osaleti erinevatel juubeliaasta riiklikel või maakondlikel konkurssidel. Ka enne kooliaasta lõppu peetud kolmandad Kooliolümpiamängud olid pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

III trimester tõi muudatusi igapäevasesse kooliellu muutes algklasside maja mobiilivabaks. Mobiiltelefonidega mängimise asemel saavad õpilased veeta vahetunde aktiivselt koridoris või õues, mängida õues lauatennist, palli või kummikeksu, tantsida tantsuvahetundidel või teha harjutusi tasakaalukettal. Meie kool on liikuma kutsuv kool. Koolimaja ümbrus sai uue asfaltkatte ja paigaldati juurde tänavavalgusteid.

2016/17 õppeaastal liitus  kool programmiga „Alustavat õpetajat toetav kool“ ning liikumisega Kiusamisvaba kool (KiVa). Septembrist 2016 töötab koolis Erasmus+ EVS projekti raames vabatahtlikuna Alberto Gonzalez de la Fe Hispaaniast. 23. veebruaril 2017 toimus esimene Digiõppepäev, kus tavapärast õppetööd koolis ei toimunud ja kõikidele klassidele anti digivahendite abil lahendatavad ülesanded. 

Kuusalu kooli kõik rahvatantsijad ja koorilauljad osalesid XII noorte tantsu- ja laulupeol "Mina jään", Kuusalu kooli sportlased olid 2016. aasta kompleksarvestuses esimesed ning Harjumaa algklasside kooliteatrite festivalil sai 4. klasside näitering GRAND PRIX Juhan Jaigi näidendiga "Kaie päev". Lisaks saadi laureaadi tiitel vabariiklikul kooliteatrite festivalil Kolgas.

2015. aastal  avati esmakordselt neli esimest klassi, neist üks klass alustas tööd endises õpetajate toas. Uuendati kooli struktuuri: tööd alustas tugikeskus. Spordis saadi 2015. aasta eest Harjumaa kompleksarvestuse võit, oleme Harjumaa parim spordikool! Algasid mitmed rahvusvahelised projektid: „Values – the Essence of an Active Citizen!“, „Open the Door“, „Join us – Support me!“. 2015/16 õppeaastal viibis Erasmus+ Õpirände projekti raames 8 õpetajat täiendkoolitusel välisriikides. 

1. septembrist 2014 on õppeaasta jaotatud põhikooliosas trimestriteks, gümnaasiumiosa jätkab tööd kursuste süsteemis kahe õppesuunaga: loodus- ja reaalainete ning sotsiaal- ja humanitaarainete õppesuunaga. 
Kooli õuel avati skatepark. Klassides on interneti wifiühendus, laenutada saab sülearvuteid ja tahvelarvuteid.
Algatati ESF projekt „Huvitav Kool – Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming“. Tööd alustab kooli tervisenõukogu, esimesed robootikaringid. Õpilaskodu saab värskema ilme.

2013. aasta kevadel etendus algklasside muusikaline suurvorm "Pöial-Liisi", kus osales ligi 300 õpilast.

2012. aastal omistatakse koolile tiitel "Turvaline kool".

2011/12 õppeaastal algas üleminek uuele õppekavale, 10. klassis avatakse kolm õppesuunda: loodus-reaalainete õppesuund, sotsiaal-humanitaarainete õppesuund ja praktilise kallakuga õppesuund. Õppeaastal alustasid Tartu Ülikooli bioloogia, keemia ja füüsika õpikojad. Kevadel jõuab lavale koostöös Kuusalu Kunstide Kooliga Eino Tambergi operett „Odüsseus“.

2011. aasta sügisel avab kooliaasta Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, kes valis meie kooli välja paljude koolide seast. Oleme Tervist Edendav Töökoht (koostöö TAI-ga).

2010. aastal liitus kool kooliolümpia-programmiga ning selle raames peeti esimesed õpilaste olümpiamängud. 

2008. aastal avati Kuusalu Spordikeskus. Samal aastal avati ka kooli loodus- ja ajalooväärtuste rada, jätkurada avati 2009. Klassidesse paigaldati kaks esimest puutetahvlit.
2008-2009. aastatel vahetati välja kooli keskküttesüsteem ja rajati ventilatsioonisüsteem. Kevadel algas garderoobi ehitus ja sisustamine vanasse lasketiiru, gümnaasiumiosa koridoride ja fuajee uuendamine.

1. septembrist 2007 on kogu koolis kasutusel eKool.
2007. aastal rajati õueklassid. Männikusse rajati algklassidele mänguväljakud ja seiklusrada.

2006. aastal asus ametisse kooli direktor Vello Sats. Meie koolis on ikka tublid laulu-, tantsu- ja spordilapsed, kes peavad lugu traditsioonidest ja õppimisest. Osaletakse mitmetes projektides nii Eestis kui ka välismaal.

2006. aastal toimus saatesarja „Õpiõu“ salvestamine, renoveeriti kooli söökla, köögiblokk, õppeköök ja käsitööklass.

---------------------------------------

KUUSALU KOOL AJALOOS (refereeritud Kuusalu kooli kroonikatest)

Eesti Ajalooarhiivi dokument kinnitab, et Kuusalus on lastele koolitarkust antud juba 1755. aastast, mil kohalik kirikuõpetaja kontrollinud laste lugemis- ja arvutamisoskust.
Järgmine teade koolihariduse andmisest pärineb 1867. aastast, kui ehitati praegusesse Allika külla Kiiu- Pirsallika vallakool. Peagi jäi koolimaja kitsaks ja tuli hakata ehitama uut. Hoone kisti maha ja aastaga ehitati asemele uus.
21. okt. 1884. aastal õnnistatigi sisse uus maja, mida kohalikud tunnevad vana koolimajana. Äsja valminud maja oli tolle aja kohta suur saavutus ja sellest kirjutati ajaleheski.
1894. aastal ühendati omavahel Kiiu-Pirsallika kool ja Valkla kool. Sellest hetkest oli koolis tööl kaks õpetajat.
1902 aastal nimetati vallakool 2- klassiliseks ministeeriumikooliks.
Arvatavasti tulid esimesed naisõpetajad kooli 1920. aastal, mil kool muudeti 6- klassiliseks algkooliks. Sellest hetkest alates on koolis olnud naisõpetajate ülekaal, sest kolmest õpetajast kaks olid naised. Koolidirektoriks oli Gustav Leht, kelle algatusel rajati kooli juurde staadion, katse- ja õunaaed.
Enne II maailmasõda oli kool seltsielukeskus ning siin anti täiendkoolitust karjakasvatuses ja kodumajanduses.
Jällegi jäi kool kitsaks ning oli vaja uut ja suuremat maja. Plaanid jäid pooleli, sest sõda tuli vahele.
Sõjajärgsed aastad olid rasked ja vaesed ning ehitamine ei tulnud üldse arvesse. Pealegi vahetus 15. aasta jooksul üheksa direktorit. Kooli nimetus oli Kuusalu Mittetäielik keskkool.
1950. aastal sai kooli nimeks Kuusalu 7- klassiline kool.
1959. aastal tuli direktoriks Laine Kadajas. Ta leidis eest kooli, mis oli kogu Harju rajoonis madalaima õppeedukusega.
25 aastaga muutis ta Kuusalu kooli vabariigi tasemel õppeedukusega kooliks. Siin armastati rahvatantsu, koorilaulu, pillimängu ja sporti.
1962. aastast hakati õpetama saksa keele asemel teise võõrkeelena inglise keelt. Esimene võõrkeel oli vene keel. Kool sai ametlikult 8-klassiliseks. Õpilasi rõõmustas tasuta soe toit.
7. sept. 1964 täitus lõpuks ammune unistus. Rihumäele kerkis uus ja moodne koolimaja ühes spordisaaliga. Kümmekond aastat hiljem oli valmis korvpalliauk.
Et saada 8- klassilisest koolist keskkooliks, tuli jällegi alustada juurdeehitust, kus oleks vajalikud tingimused.
2. sept. 1974. aastal sai senisest 8- klassilisest koolist Kuusalu Keskkool. Sama õppeaasta kevadel polnud ühtegi lõpetajat, sest kõik jätkasid õpinguid keskkoolis.
1977. aastal lõpetas keskkooli esimene lend. Sama aasta sügisel avati internaadihoone.
1978. aastal valmis kooli kõrvale männikusse esimene terviserada.
1980. aastal seoses 225. aastapäevaga sai kool endale uue rohelise lipu ja kooli valsi.

1981. aastal valmis õpilaste abiga staadion, mis oli uhkeim ja moodsaim üle Harju rajooni.
1989. aastal sai direktoriks Aleksander Ardel.  Vanad aknad asendati uutega ja seinad soojustati, keldrist sai garderoob. Kool sai gaasikütte.
Kaasajal väga olulised abivahendid- arvutid, jõudsid kooli 1990. aastal, mil avati arvutiklass.
2000. aastal valmisid aula ja võõrkeelte klassid.

-----------------------------------

Kooli nimetused ajaloos:

Kiiu-Pirsallika vallakool 1868-1902
Kiiu kaheklassiline ministeeriumikool 1902-1920
Kiiu 6-klassiline Algkool 1920-1938
Kuusalu 6-klassiline Algkool 1938-1944
Kuusalu Mittetäielik Keskkool 1944-1950
Kuusalu 7-klassiline Kool 1950-1962
Kuusalu 8-klassiline Kool 1962-1974
Kuusalu Keskkool alates 1974

 

Vana koolimaja valmis 1884.a.Vana koolimaja tagakülgKiiu vallamaja ehitati 1900.a.Kuusalu Kool 1965Juurdeehitus valmis 1975.a.Internaat ja söökla valmisid 1977.a.2000. aastal ehitati fuajee peale teine korrus, valmisid aula, keelekabinetid ja raamatukogu lugemissaaliga.

 

spordikeskus

2008. aastal valmis spordikeskus.

kool 2009

2009. aastal ehitati vana lasketiiru ruumidesse garderoob.