LOOVTÖÖ

Vastavalt põhikooli riiklikus õppekavas sätestatule korraldab kool õpilastele loovtöö.

Loovtöö sooritatakse 8. klassis, see kehtib üleminekueksamina, töö teema ja saadud hinne kantakse 8. klassi tunnistusele ja põhikooli lõputunnistusele.
Loovtööl võib olla erinev vorm: uurimus, projekt, kunstitöö või muu praktiline töö. Tööd võib teostada nii individuaalselt kui ka rühmas. Kollektiivselt teostatud loovtööde puhul peab rühma iga liikme panus olema selgelt tõendatud ja nähtav igas töö etapis.

Loovtöö koostamise juhend

Loovtöö kirjaliku osa vormistamine (PDF)

Loovtöö koostamine (esitlus)

Loovtöö kaitsmine (esitlus)

 

UURIMISTÖÖ VÕI ÕPILASFIRMA

Õpilasuurimus (uurimistöö) või praktiline töö (õpilasfirma) valmib gümnaasiumi õppekava 11. klassi valikaine „Uurimistöö alused“ kursuse raames. Käesolev juhend on mõeldud uurimistöö või praktilise töö koostamise aluseks Kuusalu Keskkoolis.

Õpilasuurimuse või praktilise töö koostamise juhend  (pdf)

Uurimistöö vormistatakse vastavalt dokumendile Kirjalike tööde vormistamise juhend.

Uurimistöö hindamismudel: hindamismudel.

Teema kinnitusleht (pdf)

Lubatud kaitsmisele (pdf)

Uurimistöö retsensioon (pdf)

Õpilasfirma retsensioon (pdf)