2018-2019. õppeaasta üldtööplaan MS Wordi dokumendina: ftype_doc Üldtööplaan

Väljavõte üldtööplaanist:

SISSEJUHATUS

Kuusalu Keskkooli üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes arengukavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaanis konkretiseeritakse igas alalõigus kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, sihtgrupid, vastutajad ja tähtajad.

ÜLDEESMÄRGID

Õppetöö
- Põhikooli lõpueksamite ja gümnaasiumi riigieksamite keskmine hinne on võrdne vähemalt vabariigi keskmise tulemusega.
- Erinevates rahvusvahelistes projektides osalemine.
- Õpilaste digipädevuse arendamine – aineõpetajad kasutavad erinevaid võimalusi.
- Eesmärgistamise oskuse õpetamine õpilastele (selle tulemusena on õpilased edukamad järgmisel haridustasemel).

Töö hariduslike erivajadustega õpilastega
- Töö andekate õpilastega (aineringid, tasemerühmad, individuaalne õpe).
- Õpiabi saavate õpilaste edasijõudmine kõikides õppeainetes on vähemalt rahuldav.
- Individuaalsete õppekavade arendamine.
- KiVa programmi täiemahuline rakendamine.

Koolikohustuse täitmise tagamine
- Puudumiste ennetamine.
- Täpne reageerimine kõikidele hilinemistele ja puudumistele.
- Õpilased ja õpetajad on kursis kooli kodukorraga.

Kasvatustöö – märkamine, hoolimine, tänulikkus
- Sotsiaalse kompetentsusega seotud oskuste arendamine. SPLO (sotsiaalsete probleemide lahendamise oskus) programmi rakendamine esimeses kooliastmes.
- Tervislike eluviiside järgimine.
- Liikuma kutsuva kooli põhimõtete järgmine (mitmesuguste toetavate tegevuste korraldamine: aktiivsed vahetunnid, jalgsi ja jalgrattaga koolis käimise innustamine, nutisõltuvuse vähendamine).
- Tegutsemine kooli põhiväärtuste vaimus.
- Viisaka, teist inimest austava käitumise kasvatamine.