ÕPILASE INDIVIDUAALSUSE KAART

Kuusalu Keskkool

ÕIK I TASAND

ÜLDANDMED ÕPILASE KOHTA

Nimi:

Sünniaeg:

Klass:

Kodune keel(ed):

Kaardi avamise aeg:

ÕPILUGU  

Koolivalmidus (õpilase koolivalmiduskaart) ja õpilase liikumine ühest haridusasutusest teise

 ÕPILASE INDIVIDUAALSUSE MÄRKAMINE JA ESMANE TOETAMINE

1.      Õpilase huvid ja motivatsioon

Õpihuvi ja lemmikõppeained/ -tegevused, suhtumine õppetegevusse ja töösse jne

Õpilase õpimotivatsioon ja suutlikkus: huvi tegutsemiseks ja õppimiseks, tüdimuse tekkimine, õpitava seostamine tavaeluga, õpetaja abi vastuvõtmine. Välise (kiitmine ja karistamine) ning sisemise (huvi ja tahe tegutsemiseks) motivatsiooni  loomine ja hoidmine; õpilasele võimetekohaste valikute andmise ja otsuste langetamise  tulemused.

2.      Sotsiaalsed oskused

Suhtlemine eakaaslaste ja täiskasvanutega

3.      Tunnetustegevus  

Tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise iseärasused. 

Oluliste ja ebaoluliste seoste ja seaduspärasuste eristamine, tähelepanu fokuseerimine. Õpitava meeldejätmine, õpitu meenutamine ja kasutamine.

4.      Õpioskused ja ettepanekud aineõpetajalt

Õpikeskkonna ja tegevuse organiseerimine ja planeerimine. Töövõime, selle kõikumine. Ülesannete täitmine: kas  püüab ülesandest esmalt aru saada, hakkab ülesannet kohe täitma, katkestab kiiresti oma tegevuse, täidab ainult tuttavaid ülesandeid.

Õpitava vastuvõtmine ja kodeerimine: kuidas täidab valdavalt ülesandeid– kas koostegevuses õpetajaga, matkimise teel (pärast ettenäitamist), näidise (algoritmi) alusel,  suulise juhise või  kirjaliku juhise järgi?

Kodutööde täitmine.

Kas suudab kommenteerida oma vahetut tegevust, suudab kirjeldada sooritatud ülesande täitmist või  suudab sõnastada oma tegevuskava

5.      Enesetunnetus ja eneseteadvus

Oma tegevuste ja teadmiste (sh õpitu) teadvustamine. Suhtumine õppetöös ilmnevatesse raskustesse: kas tunnetab raskusi õppetöös, püüab neid iseseisvalt ületada, pöördub abi saamiseks õpetaja poole, oskab kasutada  osutatud abi ja abivahendeid, loobub ülesande täitmisest raskuse ilmnemisel või täidab ülesanded stereotüüpselt. Kuidas põhjendab enda käitumist ja tulemusi?

6.      Emotsionaalne seisund ja käitumine koolis

Õpilase individuaalne ärevuse tase: liiga rahulik, rahulik, ärev. Kõrge ärevustasemega kaasnevate probleemide ilmnemine: tunnetuslikud - tähelepanu keskendumisprobleemid; käitumuslikud  - rahutus, motoorsed liigutused, ärevusttekitavate situatsioonide (kontrolltööd, kooli tulek jne) vältimine; füsioloogilised – kõhu-, peavalud, higistamine, punastamine, südamekloppimine jne esinemine.

KOKKUVÕTE ÕPITEGEVUSEST JA KÄITUMISEST

Lapse tugevad küljed

Arendamist vajavad küljed

 

 

 

 

7.      Käitumise tugikava rakendamine

Otsus/ koordinaatori ettepanek

............................................................................................................................


Attachments
ÕIK lisa1.doc [38.5Kb]
Uploaded Teisipäev, 13 September 2022 by Administraator