Soovitused kokkuvõtte koostamiseks õpitulemustest ja toimetulekust koolis

Kokkuvõtte koostamisel tuleks mõelda läbi, millisele asutusele dokument läheb. Sellest lähtuvalt valitakse rõhuasetused ja kasutatavad terminid. Võimalusel kasutada kokkuvõtte koostamisel ÕIK (õpilase individuaalsuse kaardi) materjale.
Kokkuvõte  peaks kajastama õpilase kõiki arengu aspekte:

1. Üldandmed ja teadaolev eelnev areng.
2. Sotsiaalsed oskused
3. Emotsionaalne seisund ja käitumine
4. Suhtlemine ja kõne (logopeedi abiga)
5. Tunnetustegevus (psühholoogi abiga)
nägemis-kuulmistaju diferentseeritus; tähelepanu püsivus, jaotuvus, ümberlülitumis-
võime;  lühi- ja pikaajaline mälu, mõtlemisoperatsioonid (analüüs-süntees, võrdlemine, üldistamine, järjestamine, rühmitamine jne).
6. Üldorienteeritus, õpioskused.  Õpitegevuse kirjeldus .
7. Huvid, motivatsioon, eakohased teadmised, seoste loomine, õpitud teadmiste-oskuste kasutamine. Millist abi vastu võtab?
8. Senise arendustegevuse mõju.  Arengu tugevad ja nõrgad valdkonnad.  Tugevate valdkondade rõhutamine.
9. Soovitused edaspidiseks


Koostajad

kuupäev


Võib lisada ka konkreetseid näiteid.


Attachments
Lisa7-soovitused kokkuvõtte koostamiseks.doc [29.5Kb]
Uploaded Teisipäev, 13 September 2022 by Administraator