Kolmandal veerandil toimuvad tunnid reeglina väljas. Sees toimuvad tunnid ainult erandkorras (madal temperatuur, tugev tuul - täpsemalt vaata kooli päevakavast, III peatükk). Kehalise kasvatuse ainekava näeb ette lume piisaval olemasolul suusatehnikate, laskumis- ja tõusuviiside, kukkumise ja pöörete õppimist. Need teadmised tuleb õpilasel omandada ka siis, kui tal suuski ei ole. Suuskade puudumisel täidavad õpilased õpetaja antud ülesandeid õues. Kolmandal veerandil jätkuvad vastavalt plaanile ka ujumistunnid.
Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on õpilane kohustatud osalema õppetöös. Kehalise kasvatuse tunni nõuded on toodud kooli kodulehel.

Perearstil ei ole kohustust väljastada õpilasele puudumistõendit. Seda enam on koolis oodatud ja soovitud lapsevanema tõend lapse tervislikust seisundist ja tema erivajadustest kehalise kasvatuse tunnis. Õpilane täidab tunnis tema tervislikku seisundit arvestavaid ülesandeid. Õpilasel on kohustus kaasas kanda kehalise kasvatuse riideid. Nii on õpilasel vastavalt tema tervislikule seisundile võimalik jalutada ja teha kergemaid harjutusi.
Lapsevanem vastutab selle eest, et saadab kooli terve lapse ja ei sea nakkushaiguste puhul ohtu teisi õpilasi.
Sisetingimustes sooritab õpilane kergemaid harjutusi ja lihvib erinevaid oskusi. Vajadusel kasutatakse õppimiseks teemakohaseid materjale, õpilased loevad ja/või täidavad kirjalikke ülesandeid.
Täiendavate küsimuste tekkimisel palun pöörduda kehalise kasvatuse õpetaja poole.

Meeldivat koostööd soovides
kehalise kasvatuse õpetajad