ftype_doc Klassijuhataja tegevusjuhend

I. ÜLDSÄTTED
1. Klassijuhataja on õppe- ja kasvatustöö juht oma klassis, sidepidaja õpilaste ja õpetajate, kooli juhtkonna, lastevanemate ja õppenõukogu vahel.
2. Klassijuhataja kinnitab ametisse õpetaja nõusolekul kooli direktor kooliaasta algul kogu õppeaastaks. Klassijuhataja vahetub õppeaasta keskel vaid erandjuhul.
3. Klassijuhataja tööd koordineerivad direktor, direktori asetäitja õppealal ja huvijuht.
II. KLASSIJUHATAJA PÄDEVUS JA TÖÖÜLESANDED
Klassijuhataja:
1. Omab ülevaadet oma klassi õpilaste tegevusest koolipäeva jooksul.
2. On kursis oma klassi õpilaste tervisliku olukorraga.
3. Koostab koos õpilastega klassiväliste ürituste plaani ja kindlustab selle täitmise.
4. Viib iga oma klassi õpilasega läbi vähemalt ühe arenguvestluse õppeaasta jooksul, kaasates vestlusse võimalusel ka lapsevanema(d).
5. Viib läbi süstemaatilist tööd õpilaste õpioskuste kujundamisel, silmaringi avardamisel, huvide suunamisel ja kasvatamisel.
6. Selgitab koos aineõpetajatega, sotsiaalpedagoogiga ja psühholoogiga välja käitumis- ja õpiraskustega õpilased oma klassis, teavitab sellest juhtkonda ja teeb ettepanekuid nende õpilaste suunamiseks tugisüsteemidesse.
7. Jälgib õpilaste töökoormust ja teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale selle reguleerimiseks.
8. Tutvustab õpilastele kooli kodukorda ja jälgib selle täitmist.
9. Võtab lastevanematega kontakti või informeerib sotsiaalpedagoogi, kui päeva jooksul ei ole teatatud õpilase puudumise põhjus või kui teade äratab kahtlust.
10. Annab õpilasele loa koolist lahkumiseks, kui on täidetud luba tundidest puudumiseks, ja kannab vastava märke ekooli ja päevikusse “Õpilaste puudumised, hilinemised ja korrapidamine”.
11. Selgitab õpilaste mitterahuldava käitumise või puuduliku edasijõudmise põhjusi ja on abiks nende kõrvaldamisel.
12. Omab ülevaadet õpilaste tegevusest väljaspool kooli (klubid, ringid, huvikoolid, ühiskondlikud ülesanded).
13. Organiseerib õpilaste korrapidamist ja vastutab selle toimimise eest.
14. Korraldab oma klassi lastevanemate koosolekuid vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul.
15. Võtab osa kooli lastevanemate üldkoosolekutest.
16. Vastutab klassi dokumentatsiooni korrasoleku eest (sh e-kooli päevik, õpilaspäevikud I - IX kl, puudumiste päevik), koostab vajadusel õpilaste iseloomustusi.
17. Hindab õpilaste käitumist ja hoolsust koos õpilaste ja õpetajatega.
18. Lahendab koostöös aineõpetajate, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogiga oma klassi õpilastega ettetulevad probleemid, olulisematest informeerib kooli juhtkonda.
19. Kutsub vastavalt vajadusele kokku oma klassi aineõpetajate nõupidamisi ja küsib vajadusel infot oma klassi õpilaste kohta õpetajatelt ja kooli juhtkonnalt.
20. Viibib oma klassi klassiväliste ürituste juures.
21. Edastab juhtkonna info klassile alati õigeaegselt.
III. KLASSIJUHATAJA ÕIGUSED
Klassijuhatajal:
1. On õigus külastada oma klassi ainetunde.
2. On õigus tunnustada või laita oma klassi õpilasi või teha ettepanekuid kooli juhtkonnale õpilaste ergutamiseks või laitmiseks vastavalt kooli kodukorrale.
3. On õigus kutsuda vastavalt vajadusele kooli lapsevanemaid (või neid asendavaid isikuid), pöörduda kooli juhtkonna poole lastevanemate kaasamiseks kasvatusküsimuste lahendamisel.
4. On õigus kaitsta õpilasi nende huvidest lähtuvalt.