ftype_doc Õpetaja konkurss

ÕPETAJA, HUVIJUHI, INFOJUHI, PSÜHHOLOOGI, LOGOPEEDI JA DIREKTORI ASETÄITJA ÕPPE- JA KASVATUSALAL AMETIKOHA TÄITMISEKS KORRALDATAVA KONKURSI KORD KUUSALU KESKKOOLIS


1. Vaba või vabaneva õpetaja, huvijuhi, infojuhi, psühholoogi, logopeedi ja direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss.

2. Konkursi teade avaldatakse vähemalt kahes meediakanalis (Õpetajate Leht, Sõnumitooja, Postimees, www.cvkeskus.ee või www.koolielu.ee).

3. Konkursi teate avaldamise korraldab kooli direktor.

4. Kandidaadile esitatavad nõuded kehtestab kooli direktor, arvestades pedagoogide kvalifikatsiooninõudeid.

5. Konkursi tulemuste kindlakstegemiseks moodustab kooli direktor 5- liikmelise komisjoni, kuhu kuuluvad:
• Kooli hoolekogu esindaja
• Õpetajate esindaja
• Usaldusisik
• Direktori asetäitja (tema valimisel on komisjonis kaks õpetajate esindajat)
• Direktor

6. Komisjoni tööd juhib kooli direktor.

7. Konkursile saabunud taotlused avatakse komisjoni liikmete juuresolekul.

8. Tehakse kindlaks kandidaatide vastavus konkursi teates esitatud nõuetele ja otsustatakse, keda kutsuda vestlusele. Otsus protokollitakse.

9. Vestlusele kutsutu peab esinema kuni 5- minutilise enesetutvustamise ja visiooniga sellest, mida kavatseb sellel ametikohal ette võtta.

10. Peale kandidaatide ärakuulamist arutab komisjon kandidaatide sobivust sellele ametikohale ja viib läbi hääletuse. Võitjaks kuulutatakse kandidaat, kelle poolt hääletas vähemalt 3 komisjoni liiget.

11. Kui kolme hääletusvooruga ei saa ükski kandidaat nõutavat 3 häält, kuulutatakse konkurss luhtunuks. Luhtunuks võidakse konkurss kuulutada ka juhul, kui konkursile kandideerijatest mitte ükski ei vasta konkursi teates toodud nõuetele.

12. Komisjoni otsus protokollitakse. Kui direktor komisjoni poolt väljavalitut ametikohale ei kinnita, peab ta seda komisjonile põhjendama ja konkurss kuulutatakse luhtunuks.

13. Kandideerinutele teatatakse komisjoni otsusest 3 tööpäeva jooksul alates otsuse vastuvõtmisest. Kandideerijate poolt esitatud materjale neile ei tagastata ja need säilitatakse komisjoni protokollide kaustas.

14. Direktoril on õigus konkursi luhtumisel võtta direktori asetäitja ja huvijuhi kohusetäitja ning õpetaja, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele tööle määratud ajaks lepinguga kuni üheks aastaks.