Kuusalu Keskkooli III kooliolümpiamängud
11. juuni 2018

PROGRAMM

SISSEJUHATUS

Kuusalu Keskkoolis toimusid kooliolümpiamängud (KOM) esmakordselt aastal 2010. 5-kuulise olümpiaharidusperioodi käigus toimus mitmeid erinevaid konkursse, üritusi ja näituseid, näiteks maskoti- ja diplomikavandi konkursid, olümpiateemaline viktoriin, näitus olümpiamängude ajaloost, kohtumine olümpiavõitja Erki Noolega jpm. Olümpiaharidusperiood kulmineerus õppeaasta lõpus kahepäevalise spordipeoga staadionil ja teistes spordipaikades, kus toimus suurejooneline avatseremoonia „riikide“ paraadiga, kohal oli olümpiapronks Jüri Tamm. Lõputseremoonia ja autasustamised toimusid järgmisel päeval, meeldejääv oli ansambli „Bad Orange“ esinemine kõige lõpetuseks. Esimeste KOM mänge meenutab meile pidevalt nende käigus valitud ja valminud maskott – öökull Rihukas, kes on ühtlasi ka Kuusalu KK maskott ja osaleb sageli erinevatel üritustel.

Järgmised KOM-d toimusid 4 aastat hiljem, aastal 2014. Seekord keskendusime Eesti edukatele olümpiasportlastele. Iga klass sai endale ühe olümpiamedalivõitja, kelle kohta koostasid nad plakati ja keda esindasid ava- ja lõputseremooniatel. Meeleolukas oli ergutusgruppide tantsukonkurss, tore oli kohtuda olümpiamedalivõitja Svetlana Tširkovaga. Loomulikult toimusid kõik kohustuslikud KOM konkursid ja tseremooniad. Tänu lapsevanemate aktiivsusele saime avada olümpiaküla, kus oli näiteks menukas „Emme abi“ telk ning lõpetada KOM suure järelpeoga, kus esines ansambel Traffic Unplugged.

Eelnenud kordaläinud üritused pole jätnud vähematki kahtlust, et kooliolümpiamängudest saab meie koolis traditsioon iga nelja aasta tagant. Nii õpetajad kui õpilased tundsid, et ollakse üheskoos hakkama saanud millegi toreda ja meeldejäävaga, tihenes erinevate aineõpetajate koostöö ja tore oli, kuidas lapsevanemad tulid kaasa nii, et see oli nagu terve Kuusalu kogukonna üritus. Seega on meil kindel soov jätkata kooliolümpiamängude läbiviimist Kuusalus, sest nelja aastaga on juurde tulnud suur hulk uusi lapsi ja teised saanud jälle vanemaks ja me ei tahaks neid sellest kogemusest ilma jätta.

Peamisteks eesmärkideks 2018.a. kooliolümpiamängude kavandamisel oleme endale seadnud:
1) Olümpiamängude põhimõtete, ajaloo teadvustamine ja tutvustamine läbi erinevate ainevaldkondade;
2) Ausa mängu reeglite juurutamine nii spordis kui muudes eluvaldkondades;
3) Meeskonnatöö arendamine– et lapsed õpiksid hindama kaaslast kui partnerit, tema saavutusi; et osavõtt on olulisem kui võit ning osatakse ka kaotada; erinevate konkurssidega pakume võimalust igal lapsel olla edukas mingil alal, kusjuures tema füüsilised eeldused ei mängi olulist rolli.
4) KOM sidumine Eesti Vabariik 100 tähistamisega
5) Lapsevanemate, kooli hoolekogu ja Kuusalu Noortekeskuse kaasamine kooli üritustesse.
6) Naaberkoolide (Kolga Kool, Loksa Gümnaasium, Vihasoo Lasteaed-algkool) delegatsioonide osalemine 11. juuni spordipeol, et soodustada vallasisest noorte suhtlemist ja tutvustada kooliolümpiamängude ideed.

OLÜMPIAHARIDUSPERIOOD 5.VEEBRUAR – 10.JUUNI 2018

1) Kooliolümpiamängude komitee (KOMK, moodustatakse jaanuaris 2018) kuulutab välja KOM ja olümpiaharidusperioodi.
2) Kuna koolis on ka Eesti Vabariik 100 ürituste kava paralleelselt, siis seekord on klassid juba septembrist 2017 jagatud kuude gruppi esindama erinevaid Eestis elavaid etnilisi rühmi: setod, võrokesed, saarlased, mulgid, rannarahvas ja peipsiääre rahvas. Otsustasime, et seekord tulevad meie KOM-d nende etniliste rühmade esindajatele. Külla kutsustud naaberkoolidel on vaba valik valida esindamaks mõnda Eestis elavat rahvust, etnilist rühma vms. Näiteks Loksa Gümnaasium peab plaani esineda hoopis linnarahvana, sest Loksa on Kuusalu vallaga ümbritsetud linn.
3) KOMK kuulutab välja KOM maskoti joonistuskonkursi „Rihuka lemmikspordiala“. Eesmärk propageerida erinevaid spordialasid ja ergutada laste loovust. Osavõtt avatud kõigile, auhindadeks sporditarbed.
4) KOMK kuulutab välja Ausa Mängu konkursi. Selgitatakse Ausa mängu põhimõtteid, nii koolis kehalise tundides kui kohalikes lastega tegelevates spordiklubides, konkursi tulemused avaldatakse lõputseremoonial.
5) KOMK kuulutab välja omaloominguliste rahvalike mängude/teatevõistluste konkursi kõigile klassidele. Eesmärk otsida üles vanu rahvalikke võistlusmänge (nt. köievedu, saapavise jne.) ja need panna uude kuude. Parimad mängud lähevad KOM võistlusprogrammi!
6) Toimub olümpiateemaline viktoriin kõikides vanuseastmes traditsiooniliste kooli mälumängusarjade Kuldne Rihukas (5.-12. klassid) ja Kuldne Kakupoeg (1.- 4. klassid) raames.
7) Toimub omaloominguliste tantsude konkurss (mis põhinevad vastava piirkonna rahvalauludel) 5.-12.klassidele, parimad tantsud tulevad ettekandmisele avatseremoonia kultuuriprogrammis.
8) Plaanis kohtumine olümpiamängudel osalenud Eesti sportlastega , esineja otsimiseks on kavas algatada läbirääkimisi mitme sportlasega, et keegi ikka kindlasti saaks tulla. Läbiviija kehalise kasvatuse sektsioon koostöös huvijuhiga, osavõtjad 5.-12.klass.
9) Olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva tutvustamine erinevates ainetundides: võõrkeeled, ajalugu, geograafia, inimeseõpetus, kehaline kasvatus. Läbiviijad ainesektsioonid, hõivatud kõik vanuseastmed.
10) Spordimuuseumi rändnäitused koolis erinevatel teemadel. Võimalusel aitame samadel näitustel jõuda ka naaberkoolidesse.

AVATSEREMOONIA 11. JUUNI 2018 kell 8.15-9.30

1) Avatseremoonia toimub staadionil.
2) Avatseremoonia algab klasside ja külalisdelegatsioonide sissemarsiga staadionile, õpilased on oma etnilise rühma kostüümides ja atribuutikaga.
3) Avatseremoonial toimub kõigi kohustuslike KOM elementide (kõned, lipp, hümn, tuli, vanded, KOM avatuks kuulutamine) läbiviimine.
4) Kutse esinemiseks avatseremoonial saadame ühele Eesti olümpiavõitjale.
5) Toimub eesootavate spordivõistluste lühitutvustus.
6) Järgneb kultuuriprogramm, eeskavas parimad omaloomingulised tantsud.
7) KOMK kuulutab avatuks olümpiaküla (telgid staadioni kõrval asuvas männikus koostöös kooli hoolekogu ja lastevanematega ning Kuusalu Noortekeskustega) ja soovib edu võistlustel.
8) Avatseremoonia lõpeb maskott Rihuka eestvedamisel ühistantsuga.

SPORDIVÕISTLUSED 11. JUUNI 2018 kell 9.45-13.45

1) Spordivõistlused toimuvad vanuseastmete kaupa: 1.-2.; 3.-4; 5.-8. ja 9.-12.klass.
2) Võistluspaiku on neli, igas paigas on 1-2 võistlusala, vanuseastmed liiguvad mööda erinevaid võistluspaiku, olles maksimaalselt 1 tund ühes kohas.
3) Kohtunikeks on õpetajad, kes ei ole klassijuhatajad, 11.klass ja vabatahtlikud.
4) Võistlusalad on meeskondlikud, igal võistlusalal klass valib enda hulgast teatud hulk võistlejaid ning ülejäänud saavad võistlejatele kaasa elada. Erinevate võistlusaladega on tagatud, et kõik soovijad saavad võistelda.
5) Võistluskavas on omaloominguliste rahvalike mängude/teatevõistluste konkursi parimad mängud.
6) Paralleelselt võistlustega toimub jooksvalt kokkuvõtete tegemine ja diplomite kirjutamine matemaatikaõpetajate ainesektsiooni poolt.

LÕPUTSEREMOONIA 11. JUUNI 2018 kell 14.00-15.30

1) Pärast võistluste lõppu toimub lõputseremoonia, mis algab ühise sissemarsiga staadionile /halva ilmaga võimlasse.
2) Autasustatakse diplomitega ja kommikarpidega kõiki klasse ning jagatakse välja kooliolümpiamängude auhinnad. Diplomitel tuuakse esile iga klassi parimad saavutused. Autasustajateks on KOMK president, KOMK liikmed ja KOM maskott.
3) KOMK esindaja kuulutab välja ausa mängu konkursi võitjad.
4) 11.klass annab üle tseremoniaalse teatepulga 7.klassidele 2022.a KOM korraldamiseks
5) KOM lõpukõne kooli direktorilt - KOM presidendilt.
6) Olümpiatule kustumine, KOM lipu langetamine.

JÄRELPIDU 11. juuni kell 18.00-21.00

1) Toimub kui suudame kaasata piisvalt lapsevanemaid ja sponsoreid! Tahaks teha tänupidu kõigile osalejatele, sponsoritele, külalistele, kogukonnale. Loodame saada toreda ansambli ja diskori ning toimuks üks suur kontsert ja tantsuõhtu.

Attachments:
Download this file (KOM kava 11.juuni 2018.doc)KOM 2018 kava[ ]55 kB