KUUSALU KESKKOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD

1.ÜLDSÄTTED
Kuusalu Keskkooli õpilaste tunnustamise korra aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 57, Haridus- ja teadusministri 09.08.2010 määrus nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ ning koolis kokkulepitud põhimõtted.

2.TUNNUSTAMISE PÕHIMÕTTED

2.1. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine
2.1.1. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi gümnaasiumi lõputunnistusele kantavate õppeainete kooliastmehinne on "väga hea".
2.1.2. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi gümnaasiumi lõputunnistusele kantavate õppeainete kooliastmehinne on “väga hea” ning kuni kahes õppeaines “hea”.
2.1.3.Otsuse õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise kohta teeb kooli õppenõukogu.

2.2. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine
2.2.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kelle kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete aastahinne ja lõpueksamihinne on “väga hea”.
2.2.2. Otsuse põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise kohta teeb õppenõukogu.

2.3. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustamine
2.3.1. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustatakse 1.-8. klassi lõpetajat, kelle hinnangud ja aastahinded on “väga hea”, käitumine „eeskujulik“ või „hea“.
10.-11. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest”, kui talle tuleks panna aastahinded ja need oleks „väga hea”, käitumine „eeskujulik“ või „hea“.
2.3.2. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” võib tunnustada ka õpilast, kelle hindamisel on kasutatud hinnangut “arvestatud”.
2.3.3. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
2.3.4. Otsuse õpilase kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustamise kohta teeb õppenõukogu.

2.4. Ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamine
2.4.1. Kooli õppenõukogu otsusel tunnustatakse ainekiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest» 12. klassi õpilast, kelle kursusehinded õppeaine(te)s on 10., 11. ja 12. klassis „väga head”. Ülejäänud õppeainetes on edasijõudmine vähemalt rahuldav.
2.4.2. Ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” võib tunnustada ka ühes või mitmes õppeaines eriti silma paistnud 1.-12. klassi õpilast.
2.4.3. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja.
2.4.4. Otsuse õpilase ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamise kohta teeb õppenõukogu.

2.5. Direktori käskkirjalise kiitusega tunnustamine
2.5.1.Kiitust avaldatakse käskkirjaga.
2.5.2. Esildise kiituse avaldamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja.
2.5.3.Õpilast kiidetakse:
- hea ja väga hea õppeedukuse eest õppeveerandi lõpus;
- I-VI koha saavutamisel piirkondlikul aineolümpiaadil;
- vabariiklikul olümpiaadil osalemise eest.

2.6. Tunnustamine direktori vastuvõtule kutsumisega
2.6.1. Direktori vastuvõtt korraldatakse üks kord aastas, kevadel.
2.6.2. Väljapaistvaid õpilasi ja nende vanemaid tunnustatakse direktori vastuvõtule kutsumisega.
2.6.3. Ettepaneku direktori vastuvõtule kutsumiseks teevad aineõpetajad, klassijuhatajad või ringijuhid.
2.6.4. Otsuse õpilaste ja nende vanemate direktori vastuvõtule kutsumiseks teeb direktsioon.

2.7. Tänukaart õpilase vanematele
Kooli tänukaardi hästi ja väga hästi õppinud õpilase vanematele saadab klassijuhataja kaks korda õppeaastas: peale I ja peale II poolaastat.

2.8. Klassijuhataja või aineõpetaja kiitus
Õpilast tunnustatakse klassijuhataja või aineõpetaja kiitusega eKoolis, õpilaspäevikus või klassitunnistusel.

2.7. Muud tunnustamise võimalused
2.7.1. Õpilasi võidakse vastavalt võimalustele tunnustada veel:
- diplomiga;
- tänukirjaga;
- preemiasõiduga;
- kinkekaardiga;
- meenega;
- maiustustega.

3. MUUDATUSTE TEGEMINE KUUSALU KESKKOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORRAS
3.1. Õpilaste tunnustamise korra osas tehtud ettepanekud arutatakse vajadusel läbi juhtkonna nõupidamisel.
3.2. Muudatused kinnitab direktor käskkirjaga.