ftype_pdf Kuusalu vv määrus 30.05.2019 nr. 375

ftype_pdf Õpilaste vastuvõtu kord Kuusalu Keskkooli (alates 1.09.2019)

Kuusalu Keskkooli vastuvõtukord

Kuusalu Keskkooli vastuvõtukord (edaspidi kord) kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 27 lõike 4 ja 28 lõike 4, haridus- ja teadusministri määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.

  1. Reguleerimisala

Korraga sätestatakse vastuvõtmistaotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord õpilaste vastuvõtuks I-III kooliastmesse ning gümnaasiumiastmesse.

  1. Kooli vastuvõtmine

(1) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõike 2 alusel Kuusalu vallavolikogu poolt kinnitatud kooli teeninduspiirkonnas elavate ja rahvastikuregistrisse Kuusalu valla aadressiga kantud 1. - 9. klassi astuvatele õpilastele on kindlustatud õppekoht Kuusalu Keskkoolis.

(2) Väljaspool teeninduspiirkonda elavad (rahvastikuregistri andmetel teistesse omavalitsustesse registreeritud) õpilased saavad astuda kooli I-III kooliastmesse, kui seal on vabu kohti.

(3) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli sekretärile vormikohase vastuvõtmistaotluse (lisa 1), millele lisab:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi;

3) sisseastuja tervisekaardi selle olemasolul;

4) gümnaasiumiastmesse vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse või sellele
vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi;

5) punkt 7 lõikes 1 nimetatud dokumendid ühest koolist teise üleminekul.

(4) Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

(5) Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education, lisa 2).

(6) Sisseastuja kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale, vormistades käskkirja vastuvõtu kohta.

(7) Sisseastuja vastuvõtust keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat või tema esindajat isiklikult 3 tööpäeva jooksul.

(8) Korraga reguleerimata küsimused lahendab kooli direktor, vaidluse korral Kuusalu vallavalitsus.

  1. Vastuvõtt 1. klassi

(1) Esimesse klassi sisseastujad registreeritakse jooksva aasta 31. maini.

(2) Juhul, kui 1. klassi vabadele kohtadele soovib väljastpoolt teeninduspiirkonda astuda rohkem lapsi, kui on vabu kohti, siis juhindub kool nende vastuvõtmisel avalduste laekumise järjekorrast.

(3) Sisseastuja vastuvõtust keeldumisest korra punkt 3 lõike 2 alusel teavitab kooli sekretär sisseastuja esindajat isiklikult hiljemalt 25. augustiks.

(4) Kooliküpsuse ja lapse lähtetaseme esmane väljaselgitamine toimub koolieelsest lasteasutusest tulnud lapse puhul koolivalmiduse kaardi alusel.

(5) Lapsevanemal on soovi korral võimalus saada eripedagoogi ja/või psühholoogi konsultatsiooni kooliküpsuse teemadel.

(6) Eripedagoogi ja psühholoogi konsultatsioon on soovituslik vanemale koos lapsega juhul kui lapsele on soovitatud lasteaia poolt koolipikendust, kuid lapsevanem soovib lapse siiski kooli panna.

(7) Konsultatsiooni käigus lapsega läbiviidava vestluse ja praktiliste tööde koostamise aluseks võetakse alushariduse raamõppekavas sätestatud nõuded.

(8) Vanemal on õigus viibida lapsega läbiviidava suulise vestluse, praktilise tegevuse ja kõnearengu uuringute juures ning saada selgitusi oma lapse kooliküpsuse lähtetasemest.

  1. Vastuvõtt gümnaasiumiastmesse

 (1) Kõikidel põhikooli lõpetanutel või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isikutel on võrdsed võimalused kandideerida gümnaasiumiastmesse käesoleva korra tingimustel.

(2)  Õppeaasta keskel teisest gümnaasiumist ületuleva õpilase puhul õppekava erinevusest tingituna tuleb õpilasel sooritada puuduvate kursuste arvestused.

(3) Gümnaasiumi ei võeta vastu reeglina õpilasi, kellel on puudulikud hinded tunnistusel (kaasa arvatud käitumishinne).

(4) Kool jätab endale õiguse otsustada iga juhtumi üle eraldi.

4.1  Vastuvõtt 10. klassi

 (1) Info 10. klassi vastuvõtutingimuste kohta on kooli koduleheküljel hiljemalt jooksva aasta 1. veebruarist.

(2) Sisseastuja (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) taotlusi (lisa 1) 10. klassi vastuvõtuks võetakse vastu kuni sisseastumistestide päevani.

(3) Sisseastujal tuleb sooritada test ning vestlus juhtkonnaga vastavalt vastuvõtukomisjoni poolt koostatud ajagraafikule.

(4) Test vastab põhikooli riiklikule õppekavale.

(5) Põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“, vabastatakse sisseastumistestist, kui ta on põhikooli riiklikud lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.

(6) Vastuvõetuks loetakse õpilaskandidaat, kelle põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid, käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaga ning test on sooritatud positiivselt.

(7) Sisseastujal ja tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud testiga ning saada selgitusi testide tulemuste kohta.

5. Õpilase koolist väljaarvamine

(1) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale koolist lahkumise taotluse (lisa 3) alusel:
1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

2) õpilase tervisekaardi;

3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja perioodi kestel.

(2) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel tervisekaardi.

  1. Õpilase üleminek ühest koolist teise

 (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning Kuusalu Keskkooli samale haridustasemele vastuvõtmist.

(2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:

 1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
 2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;

 3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;

 4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;

 5) kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist gümnaasiumis.

(3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt käesoleva korra lisas 2 esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

  1. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

(1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

(2) Kui õpilane on lahkunud välisriiki gümnaasiumiastmel õppides, siis on tal välisriigist tagasipöördumisel õigus jätkata õpinguid Kuusalu Keskkoolis. Kui õpilane on lahkunud välisriiki I-III kooliastmel õppides ja ta soovib välisriigist tagasipöördumisel jätkata õpinguid gümnaasiumiastmel, siis toimub õpilase vastuvõtt gümnaasiumi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras sätestatud tingimustel.

  1. Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel

(1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

(2) Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist lahkunuks põhjusega „Teise kooli üleminek (ootel)“. Kui viie tööpäeva jooksul alates EHIS-es õpilase koolist väljaarvamisest ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.

(3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge „lahkus välismaale“.

                                                                                                           

Lisa 1

                                                                                                                       Teabevaldaja: Kuusalu Keskkool

                                                                                                                       Alus: AvTS § 35 lg 1 p ..............

                                                                                                                       Märge tehtud: ...............20……..

                                                                                                                       Kehtib kuni: ................20……..

Kuusalu Keskkooli direktor

VASTUVÕTMISTAOTLUS

ÕPILASE ees- ja perekonnanimi

 

Õpilane asub õppima                 klassis

 
                     

Isikukood

 

 

Kodune keel   _________________________________________________________________

Kodakondsus _________________________________________________________________

 

EMA ees- ja perekonnanimi

_____________________________________

 telefon:_______________________________

 e-post: _______________________________

 

ISA ees- ja perekonnanimi

______________________________________

telefon:________________________________

e-post: ________________________________

HOOLDAJA (kui laps ei ela vanemate juures) ees ja perekonnanimi

________________________________________

telefon: _________________________________

e-post : _________________________________

 

 

ELUKOHT

Maakond    _______________________________

Linn/vald   _______________________________

Tänav/küla _______________________________

Maja         ________________________________

Elukoht rahvastikuregistri järgi (kui erineb tegeliku elukoha aadressist)

 ________________________________________________________________________________

 

Õpilane tuleb  _____________________  lasteaiast või  ____________________________  koolist.

 

Võõrkeeled eelmises koolis:

A-keel ________________________________

B-keel ________________________________

 

Vastuvõtmisest  palun mind teavitada :

telefoni teel

 

e-posti teel

 

Kuupäev

Allkiri

Taotlusele on lisatud:

1. isikut tõendav dokument

2. tervisekaart

3. koolivalmiduse kaart (1. klassi õpilasel)

                                     

    Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS ja   

    õpilasraamatus.  Kool kasutab isikuandmeid sihipäraselt ning ei väljasta neid kolmandatele  

    osapooltele.

     Luban Kuusalu Keskkooli veebikanalites ja konkreetsete projektide veebikanalites avaldada fotosid  

     ja filmilõike, kus on jäädvustatud minu laps.

    ………………………………………………………………………………………..............

                                               (allkiri)

Lisa 2

VÕRDLUSTABEL

Õppeaastad

Klassid ja kooliastmed
Euroopa koolis

Klassid ja kooliastmed
põhikoolis ja gümnaasiumis

1

1st

5-aastane algkool

1. klass

Põhikool

I kooliaste

II kooliaste

III kooliaste

2

2nd

2. klass

3

3rd

3. klass

4

4th

4. klass

5

5th

5. klass

6

1st

7-aastane keskkool

6. klass

7

2nd

7. klass

8

3rd

8. klass

9

4th

9. klass

10

5th

10. klass

Gümnaasium

11

6th

11. klass

12

7th

12. klass

 

Lisa 3

Kuusalu Keskkooli direktor

Taotlus                                                                                               ___________________

                                                                                                                      kuupäev

Seoses_______________________________________________________________

soovin välja võtta ______________________________________________________

                                                           (õpilase nimi)

(_____. klass)   dokumendid.

_____________________________

            Lapsevanema nimi

_____________________________

            allkiri